Siden Norge ble rammet av korona-viruset har Stortinget vedtatt en rekke krisetiltak. Mange av dem retter seg mot kommunene og fylkeskommunene. Illustrasjonsfoto: Dag Jenssen, NTB scanpix

Dette er korona-tiltakene for kommunesektoren

Staten har kommet med en rekke krisetiltak siden korona-viruset rammet Norge. Det er fort gjort å gå seg vill i jungelen av vedtak, tiltak, pålegg, oppfordringer og forskrifter. Derfor har Kommunal Rapport laget en oversikt over aktuelle tiltak rettet mot landets kommuner og fylkeskommuner.

Tiltakene i listen er vedtak som er fattet til og med 7. april.

19. mars 2020: Krisepakke Ivedtas

  • Kommuner, NAV og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien. Det bevilges 250 millioner kroner i ekstra skjønnsmidler til kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 200 millioner kroner av bevilgningen til fylkene etter innbyggertall, mens 50 millioner skal gis senere. Det er fylkesmennene som skal ha ansvaret for å fordele skjønnsmidlene - til de kommunene som trenger pengene mest.
  • Rammetilskudd til fylkeskommunene økes med 1,25 milliarder kroner, dels som kompensasjon for inntektsbortfallet i kollektivtransporten (én milliard kroner), dels som økt tilskudd til kompetanseutviklingstiltak (250 millioner kroner).

31. mars 2020: Krisepakke III vedtas

  • Kommuner og fylker skal kompenseres for virkningen av skattesvikt, inntektsbortfall (herunder kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling) og merutgifter som skyldes pandemien.
  •  Stortinget vedtok derfor å øke kommunenes rammetilskudd med 3,9 milliarder kroner. 3,75 milliarder fordeles til kommunene, etter den kommunale inntektsnøkkelen. Resterende 150 millioner kroner kommer som økning i skjønnstilskuddet. Bevilgningen skal bidra til dekning av kommunenes utgifter til uforutsette hendelser knyttet til virusutbruddet, og gå til kommuner som er blitt rammet særskilt hardt av de samfunnsmessige konsekvensene av virusutbruddet.
  • Stortinget vedtok også å øremerke bevilgninger på tre andre poster som har betydning for økonomien i kommune-Norge: 150 millioner kroner går til bredbåndsutbygging, 100 millioner til de to tilskuddsordningene Klimasats og klimatilpasningstiltak i kommunene og 100 ekstra-millioner til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - til flom- og skadeforebygging.
  • Midlertidig styrking av Kommunalbankens egenkapital: Kommunalbankens egenkapital styrkes med 750 millioner kroner. Kapitaltilførselen sørger for at banken kan låne ut inntil 25 milliarder ekstra til kommunesektoren. Det vil sette banken «i stand til å refinansiere en betydelig del av kommunegjelden som forfaller mot sommeren», heter det i forslaget. Norske kommuner finansierer seg  i betydelig grad i verdipapirmarkedene. Denne gjelden må refinansieres når verdipapirene forfaller. Enkelte kommuner har slitt med å få refinansiert sine lån.
  • Ytterligere tiltak: Norske havner og farleder får bevilget 100 millioner kroner til aktivitetsrettede tiltak.

7. april 2020: Ny krisepakke vedtas

  • Rammetilskudd til kommuner/innbyggertilskudd: Foreldre skal ikke betale for barnehage eller SFO i den tiden det er stengt som følge av smitteverntiltak. Barnehager og SFO er inntil videre stengt fra og med 13. mars til og med 13. april. I denne perioden er det også fritak for foreldrebetaling for barn som får et tilbud. Det bevilges én milliard kroner til kommunene for å kompensere for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling. Dessuten kompenseres det for tap av kostpenger, da dette i hovedsak er utgifter som bortfaller ved stenging. Midlene vil bli fordelt til kommunene etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet. Kommunene skal avkorte bortfall av foreldrebetaling og ordinært tilskudd dersom barnehageansatte permitteres eller dersom allerede innbetalt foreldrebetaling ikke refunderes. Fra og med 14. april må de som mottar et tilbud i barnehage eller SFO betale for det tilbudet de mottar. 
  • Tilskudd til konkurranseutsatte, kommunalt eide bedrifter med betydelig inntektsfall: Bedrifter som ikke har vært nødt til å stenge, men likevel har opplevd et fall i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars), vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel. Den midlertidige tilskuddsordningen gjelder foreløpig ut mai.

Plan og bygg:

Det er vedtatt en midlertidig forskrift som åpner for å fravike plan- og bygningsloven slik at eksisterende bygg midlertidig kan omgjøres til helse- og omsorgsbygg. 

Skole og oppvekst:

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren.

Fritak for foreldrebetaling og kompensasjon for kommunene. Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tjenestene er stengt. Dette koster rundt én milliard kroner per måned og kompenseres av staten. Foreldre skal heller ikke betale for kost.

Hasteforskrift skal sikre kommunalt barnevern. Forskriftsendringen skal gjøre det enklere å etablere interkommunalt samarbeid for å sikre driften i barnevernstjenestene i kommunene.

Helse og omsorg:

For å sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten kan prioritere ressursene der det er nødvendig, oppheves retten til individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Regjeringen forbød 19. mars opphold på hytte utenfor egen hjemkommune. 7. april ble det det bestemt at hytteforbudet oppheves 20. april. Myndighetene fraråder imidlertid fremdeles alle unødvendige fritidsreiser inntil videre.

Arbeidsliv:

Ny avtale utvider adgangen til overtid i kommunene.

Lokalt demokrati:

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.

Kilder: KS, NTB, regjeringen.no, Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.