Kommunene i Troms og Finnmark får 9,066 millioner kroner i skjønnsmidler. Fylkesmannen i Troms og Finnmark fordeler midlene ut fra folketallet i kommunen, men med et minimumsbeløp på 100.000 kroner til alle kommuner. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Slik fordeles skjønnsmidlene

Fylkesmannen skal fordele skjønnsmidler til norske kommuner og arbeider nå med å bestemme hvem som skal få hva og hvordan pengene skal fordeles.

Kommunal- og modernisering-departementet bevilger 250 millioner kroner ekstra til skjønnsmidler til Kommune-Norge.

Fylkesmannen skal fordele skjønnsmidlene til kommunene. Kommunal Rapport har vært i kontakt med de ulike fylkesmennene. Mange arbeider med hvordan de skal fordele midlene akkurat nå.

Bruker folketallet

Det er Stortinget som enstemmig har bevilget 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020.

I Troms og Finnmark er fordelingen av pengepotten klar. Kommunene i Troms og Finnmark får omtrent 9 millioner kroner ekstra i skjønnsmidler på grunn av situasjonen med korona-viruset. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark fordeler midlene ut fra folketallet i kommunen, men med et minimumsbeløp på 100.000 kroner til alle kommuner.

Tar beslutninger på løpende bånd

I Rogaland opplyser fylkesmann Lone Merethe Solheim at arbeidet er i gang og det vil trolig her bli snakk om fordeling etter folketall og et minimumsbeløp til alle kommuner. Beslutningen skal tas i løpet av uken, med involvering fra KS og Rådmannsutvalget.

I Vestland opplyser kommunaldirektøren at de skal ha et møte med KS Vestland før beslutningen tas.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal i første omgang fordele 15,627 millioner kroner mellom kommunene i fylket. Fylkesmannen tar sikte på å fordele midlene til kommunene etter innbyggertall, men med et minimumsbeløp på 100 000 kroner per kommune, skriver fylkesmannen i Vestfold og Telemark i en e-post til kommunene i fylket. De ber om tilbakemelding fra kommunene før endelig beslutning tas.

Ber om innspill

Fylkesmannen i Agder opplyser at de vil sende ut et brev til kommunene med informasjon om hvordan de legger opp arbeidet med fordeling av skjønnsmidler i løpet av et par dager.

Fylkesmannen i Nordland, gjennom Egil Johansen, kommunal- og beredskaps-direktør - opplyser at de ennå ikke har tatt stilling til hvordan de ekstra-ordinære skjønnsmidlene skal fordeles.

Fylkesmannen i Trøndelag har startet arbeidet, men sier de ønsker gjennom dialog med kommunene å få et enda tydeligere bilde av kommunenes konkrete merutgifter som følge av utbruddet før midlene fordeles.

Det er lagt til en ekstraordinær krisepott for 2020 på om lag 10 millioner for Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bedt om innspill fra kommunene til hvordan midlene skal fordeles. I et brev som er gått ut til kommunene i fylket ber de om «innspill på vesentlige utgifter som kommunen ikke kan påvirke selv, og som ikke blir kompensert i stor nok grad gjennom andre tilskudd».

Fylkesmannen i Innlandet skriver at de skal ta opp spørsmålet på et møte onsdag 25.mars 2020.

Fylkesmannen i Oslo og Viken tar sikte på å fordele midlene i løpet av en måneds tid og opplyser at de vil være i dialog med kommunene om den beste fordelingsnøkkelen.


Dette er skjønnsmidlene per fylke:

Fylkesvis fordeling 

Oslo og Viken: 72 086

Innlandet: 13 838

Vestfold og Telemark; 15 627

Agder: 11 448

Rogaland: 17 881

Vestland: 23 718

Møre og Romsdal: 9 883

Trøndelag - Trööndelage: 17 464

Nordland: 8 989

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku: 9 066

SUM: 200 000

Fordeling av økte skjønnsmidler, 200 millioner kroner (1 000 kr)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.