FO er urolig for at lignende feil som trygderettsskandalen kan gjelde andre fagområder i Nav, skriver Mimmi Kvisvik og Hanne Glemmestad.

Illustrasjonsfoto: Patrick da Silva Sæther
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Tør å ta ansvar for Nav!

FO vil utfordre kommuneledelsen til igjen å ta en mer aktiv rolle i partnerskapet med staten.

Da Aetat, trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten ble slått sammen i 2006, var kommunene en viktig premissleverandør for Navs tjenester. Slik er det ikke lenger. Kommunene må ta mer ansvar for kvaliteten i det faglige og juridiske arbeidet. Det betyr å la Nav-leder inngå i kommunens sentrale ledelse.

Dessverre er mange kommuner blitt redusert til passive eiere.

Nav er en viktig samfunnsaktør. De pleier blant annet kontakt med og gir bistand til lokalt næringsliv. Kommuner som ønsker et rikt, bærekraftig og mangfoldig næringsliv, burde være interessert i hvordan Nav-kontorene drives. Dessverre er mange kommuner blitt redusert til passive eiere.

4. august kom granskingsrapporten om den såkalte trygderettsskandalen. Rapporten har fått det treffende navnet Blindsonen – treffende fordi utallige virksomheter og etater ikke har plukket opp den uretten som rammet tusenvis av mennesker over en årrekke. Verken domstol, påtalemyndighet, trygderett eller lovgiver går fri.

Likevel faller dommen hardest over Arbeids- og sosialdepartementet og Nav. Faginstansen burde sikret at praksis var i tråd med EØS-bestemmelsene. Manglende kompetanse førte til urettmessige tilbakebetalingskrav, samt feilaktige domfellelser for trygdesvindel.

Kanskje «skandale» blir et for mildt ord å bruke. Granskingsutvalget konkluderer med at mangel på kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenkning synes å ha preget det praktiske gjennomføringsarbeidet med trygdeforordningene i etaten.

FO er urolig for at lignende feil kan gjelde andre fagområder i Nav. Dette gjelder for eksempel saksområdet som arbeidsavklaringspenger (AAP) representerer. Trygderetten signaliserer at Nav tolker unntaksbestemmelsene for forlengelse av AAP for strengt.

Foreløpig ønsker ikke Nav å endre forvaltningspraksis og opprettholder en praksis som rammer mange av kommunens innbyggere. Er det en ny blindsone i Nav?

Heller ikke det kommunale Nav går fri. Både før og etter sammenslåingen i 2006 er det dokumentert mangler knyttet til saksbehandling av økonomisk sosialhjelp.

I forskningsartikkelen På sporet av kvalitet fra 2020 konkluderer forskerne med at samtlige Nav-kontorer i studien har mangler knyttet til skjønnsutøvelse, rettsanvendelse og måten vedtak formidles til brukerne. Dette er svært alvorlig.

FO organiserer ledere, veiledere og saksbehandlere i Nav med sosialfaglig utdanning, og en hovedvekt av disse er kommunalt ansatt. Dette er faglig dyktige og engasjerte medarbeidere som hver dag står i Navs førstelinje og bistår mennesker som trenger bistand – mennesker som sliter med økonomi, arbeidsledighet eller boligproblemer, og som trenger sosialfaglig råd og veiledning.

Sosionomene og velferdsviterne har en kompetanse i arbeidsinkludering, forvaltning og saksbehandling, veiledningskompetanse og relasjonskompetanse. Likevel vil ikke Arbeids- og velferdsdirektoratet forplikte seg til å rekruttere ansatte med denne utdanningen. De satser heller på «personlig egnethet» – et heller upresist kompetanseelement.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.