Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kirsti Kierulf.
Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kirsti Kierulf.Foto: Chris Caspersen

– Mangler kompetanse for å følge opp Gjerdrumrapport

Norsk Kommunalteknisk Forening er bekymret for summen av forslagene fra utvalget som gransket kvikkleireskredet i Gjerdrum.

– Det er flere gode forslag å stille seg bak i rapporten fra Gjerdrumutvalget, men dersom vi skal etterleve alle pliktene som den legger opp til, blir det mange nye oppgaver i kommunene, sier administrerende direktør Kirsti Kierulf i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Hun er bekymret for hvor kompetansen og pengene skal hentes fra.

Det var i mars at ekspertutvalget la fram sin andre delrapport etter kvikkleireskredet i Gjerdrum i desember 2020. Ti mennesker og et ufødt barn mistet livet.

Rapport tar for seg hvordan kvikkleirerisiko kan håndteres bedre.

Hovedkonklusjonene var at aktørenes ansvar må gjøres tydeligere, kjente kvikkleiresoner må kartlegges og eksisterende bebyggelse sikres. I tillegg må det sørges for at ny utbygging skjer i tråd med kravene til sikkerhet. Erosjon og andre terrengendringer må overvåkes, og alle aktører med ansvar for forebygging må kjenne til faren for kvikkleireskred.

Opprydding etter kvikkleireraset i Gjerdrum som gikk 30. desember 2020 pågår fortsatt.

Opprydding etter kvikkleireraset i Gjerdrum som gikk 30. desember 2020 pågår fortsatt. 

Foto: Britt Glosvik

Utvalget foreslo at de anbefalte tiltakene forankres i en nasjonal handlingsplan. Utvalgsleder Inge Ryan oppfordret også kommunene til å ta grep allerede nå.

NKF har sammen med kommunene gjennomgått rapporten og mulige nye oppgaver er et tilbakevendende tema. Nå forberedes en høringsuttalelse.  

– Det er bare å erkjenne at dersom vi skal sette hele NOU-en ut i praksis, så vil det medføre mange nye oppgaver for norske kommuner, sier Kierulf i en pressemelding.

Utredningsplikt, informasjonsplikt og helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser er bare noen av de tiltakene som rapporten peker på, som kommer til å skape mange nye oppgaver for kommunene.  

– Det er flott at kommunene vil ha anledning til å leie inn kompetanse, men med melder seg da noen andre spørsmål: Hvordan skal dette finansieres? Har alle norske kommuner den kompetansen som trengs for å leie inn denne typen kompetanse, spør Kierulf.

Rapporten viser til muligheten for at både fylkeskommune og statsforvalter kan få en sentral rolle i håndteringen av kvikkleirerisiko.

– NKF mener det vil være fornuftig dersom tiltakene som beskrives i rapporten havner hos instanser som kan ha en koordinerende rolle, som for eksempel Statsforvalteren.

– Det er ikke usannsynlig at noe lignende kommer til å skje igjen. Det vi derimot kan gjøre noe med er å minimere risikoen for at menneskeliv går tapt i fremtiden, sier Kierulf.