Leder av Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, synes tallene er alvorlige.

Leder av Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, synes tallene er alvorlige.

Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Elevene har ikke gode måter å varsle om mobbing fra lærere

Andelen elever som sier de blir mobbet av voksne på skolen, øker med alderen. Det bekymrer Elevorganisasjonens leder, Petter Andreas Lona. 

2.726 10.-klassinger rapporterer at de har blitt mobbet av en voksen på skolen de siste månedene. Det utgjør 4,9 prosent av avgangselevene, viser tall fra Elevundersøkelsen 2023/24. Det er en økning fra 3 prosent i fjor og 2,2 prosent året før.

Kari Stamland Gusfre, førstelektor i pedagogikk ved Læringssenteret i Stavanger

Kari Stamland Gusfre, førstelektor i pedagogikk ved Læringssenteret i Stavanger

Foto: Ole Andreas Knudsen

– Jeg tenker det er grunn til å ta det elevene rapporterer på alvor. Vi vet at krenkelser fra voksne i skolen er et problem som eksisterer, men at det er krevende å snakke om det, sier Kari Stamland Gusfre, førstelektor i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Hun sier det er viktig at hver enkelt kommune og skoleleder går inn i tallene og jobber seg gjennom dem sammen med elevene.

Elever: – Alvorlig

Leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, sier tallene er alvorlige.

– Det som gjør det enda mer alvorlig, er at elevene ikke har gode og trygge måter å varsle om mobbing fra lærere, sier Lona.

Han frykter at det blir enda vanskeligere for elevene å varsle etter 1. august, når ny opplæringslov trer i kraft. I dag skal rektor varsle videre i slike saker. I ny lov slipper rektor å varsle videre hvis varselet er åpenbart grunnløst. 

– Vi er bekymret for misbruk, der læreren kanskje har bedre relasjon til rektoren enn elevene, sier Lona.

Øker med alderen

Andelen elever som oppgir at de blir mobbet av en voksen, øker jevnt fra 5. til 10. trinn. Samtidig synker andelen som oppgir at de blir mobbet av andre elever. Det samme mønsteret har gjentatt seg i de tre siste elevundersøkelsene.

I 2022 var Gusfre med på en kunnskapsoppsummering av forskning på lærere som krenker eller mobber elever. Den viste at det er de eldste elevene som i størst grad rapporterer at de blir utsatt for krenkelser fra voksne, uansett land, skole eller kultur. Det er også flere gutter enn jenter som rapporterer om krenkelser fra voksne.

Trengt opp i et hjørne

Gusfre sier det er vanskelig å si noe om årsaken, da det finnes lite forskning om hvorfor.

– Risikoen for å bli utsatt for mobbing fra voksne har gjerne sammenheng med en atferd som utfordrer voksnes autoritet. Når voksne opplever at autoriteten deres blir utfordret, kan de bli emosjonelt aktivert og kjenne på følelsen av å komme til kort. Da handler man kanskje ikke alltid like rasjonelt, sier Gusfre.

I 2017 ble den såkalte «krenkelsesparagrafen» lagt inn i opplæringsloven. Gusfre tror økt fokus kan ha gitt elever lavere terskel for å melde fra om krenkelser fra voksne. 

– Kanskje ble elevene mer bevisste på hvilke rettigheter de har, og hva som er en god relasjon mellom lærer og elev. Men dette vet vi ikke sikkert, sier Gusfre.

8.855 elever fra 5-10. trinn rapporterer i Elevundersøkelsen 23/24 at de har blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene.

8.855 elever fra 5-10. trinn rapporterer i Elevundersøkelsen 23/24 at de har blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB

– Ikke lystig lesning

21,7 prosent av 10.-klassingene i Gol kommune oppgir i elevundersøkelsen at de er blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene. Det er det høyest blant de 143 kommunene der Utdanningsdirektoratet har offentliggjort tall for mobbing på 10. trinn.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Hallvor Lilleslett, sier at tallene ikke er lystig lesning.

– Dette tar vi på største alvor. Vi har jobbet mye med sosial praksis og relasjoner. Likevel svarer elever i denne undersøkelsen at de blir mobbet. Vi skjønner at dette er noe vi må undersøke nærmere, sier Lilleslett.

Kommunalsjefen forteller at han har hatt samtaler med tillitselevene på 10. trinn. Rektor og sosiallærer har snakket med alle klassene på 10. trinn. Skolen vil gjøre en ikke-anonym spørreundersøkelse om mobbing og andre forhold ved læringsmiljøet. PP-tjenesten er koblet inn, og politikerne er orientert.

– Jo mer man snakker om noe, jo mer fokus blir det på det. Det med krenkelser har vært et tema hos oss. Vi må spørre oss: Er det en passiv opplevelse eller en aktiv handling? Vi skal ikke bortforklare noe, sier Lilleslett.

Vil demonstrere makt

Skoleforskeren sier at det viktigste skoleeiere og skoleledere kan gjøre nå, er å gi de ansatte tid, kompetanse og ressurser til å finne ut hva resultatene betyr på deres skole. Hvilke elever opplever at de blir mobbet av voksne? Hva er bakgrunnen for det?

– I noen situasjoner er det kanskje aktuelt å snakke med elevene om forskjellen på grensesetting og krenkelser. I andre tilfeller er det kanskje lærere som bruker strategier som virker krenkende på elever – muligens for å demonstrere makt i relasjonen. Slikt må det tas tak i. Ungdomstiden er en utrolig sårbar alder. Vi vet hvor viktig relasjonskvaliteten er for elevens læring. Det blir ikke mindre viktig når elevene blir eldre, sier Gusfre.

Lederen av Elevorganisasjonen synes det er vanskelig å svare på hva skoleeierne bør gjøre. 

– Vi trenger en mye større satsing på gode og trygge skolemiljø framover. Når det gjelder lærere som mobber: Det skal ikke skje. Vi skal ikke ha mobbere som jobber i skolen, enkelt og greit, sier Lona.