Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Et slikt hemmelighold som det her spørres om, vil etter min mening, være ulovlig

Kan jeg få innsyn i anbudsdokumentene til et firma som tapte anbudet?

SPØRSMÅL: Jeg ser i avisen at en kommune nekter innsyn i anbud som ikke nådde opp i en større anbudsprosess. Er dette lovlig?

SVAR: I offentleglova § 3 fastslås som alminnelig prinsipp at saksdokumenter for et offentlig organ skal være åpne for innsyn hvis ikke noe annet er fastsatt i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov. I anskaffelsesforskriften § 7–3 første setning fastslås også at «For allmennhetens innsyn i dokumentene knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova».