Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– En generell fullmakt til å bruke fjernmøter må gis ved vedtak i kommunestyret i samtlige deltakerkommuner

Må alle samarbeidende kommunestyrer i et interkommunalt samarbeid vedta at samarbeidsorganet skal kunne få ha fjernmøter?

SPØRSMÅL: Vårt kontrollutvalgssekretariat er etablert som et interkommunalt samarbeid mellom sju kommuner.

Det er ønskelig å kunne holde styremøtene i samarbeidet som fjernmøter, dette som følge av utviklingen i Corona-situasjon.