Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Planvedtak må være offentlige

Planvedtak, og premissene for disse, må være offentlig for å ha rettsvirkninger. Unntak fra dette må ha hjemmel i lov.

SPØRSMÅL: Vi reviderer kommunens arealplan og lurer på om det er mulig å legge inn hensynssoner som er unntatt offentlighet?

SVAR: i plan- og bygningsloven § 11–8 er fastsatt at kommunens arealplan «skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal.» I § 12–6 er det pålegg om at disse også «skal legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan». Det betyr at de setter grenser for grunneiers adgang til å sette i gang nye tiltak på eiendommen.