Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Må se på totalen for å vurdere habilitet

Det er ikke nok bare å se på enkeltdetaljer for å vurdere om saksbehandler eller politikere er habile, for eksempel i saker som berører selskaper de folkevalgte selv er i konkurranse med, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Et aksjeselskap (A) i en liten kommune eier en boligeiendom der det driver med utleie av leiligheter til turister. Aksjeselskap B søker nå om bruksendringstillatelse for en tilsvarende eiendom som ligger tretti meter fra As eiendom, for tilsvarende utleievirksomhet. Saksbehandler C hos kommunen eier 20 % av aksjene i A. Planutvalgsmedlem D eier 28 % av aksjene i A og har nærstående i styret.  Planutvalgsmedlem E  eier 7 % av aksjene i A, og er i tillegg styreleder her.

1. Er saksbehandler C inhabil til å forberede saken for planutvalget?