Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Kan kommunen selge skole med forbehold?

Denne uken svarer professor Bernt på spørsmål om fritt skolevalg og kommunens rett til å nekte etablering av privatskoler.

SPØRSMÅL: Kan en kommune vedta at nedlagte skolebygg som selges, ikke skal kunne brukes til privatskole?

Svar: – Jeg er ikke kjent med at dette er reist som en juridisk problemstilling tidligere, og svaret på spørsmålet om kommunen kan bruke sin eierinteresse på denne måten, er vel ikke helt opplagt. Utgangspunktet er etter friskolelova § 2–1 er imidlertid at når departementet skal ta stilling til om det vil godkjenne etableringen av en privatskole, slik at denne får krav på statstilskudd, skal det nekte slik godkjenning dersom «etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier at skolen ikkje bør godkjennast.» Kommunen skal bli hørt før slik godkjenning gis, og kan påklage vedtaket. Kommunens vurdering av hva en slik etablering kan bety for det lokale offentlige skoletilbudet er svært viktig, og jeg vil ut fra dette mene at kommunen må kunne gjøre et slikt vedtak for å ivareta egen skolestruktur.