Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Bør kunne få papirversjon av saksdokumenter

Kan representantene kreve å få tilsendt saksdokumentene i papirversjon?

SPØRSMÅL: I vår kommune har man gått over til elektronisk utsendelse av saksdokumentene til møtene i eldrerådet. Medlemmene har fått lesebrett der de kan åpne og lese dokumentene. Men to av de eldste medlemmene sier de ikke mestrer denne teknologien og ber om å få tilsendt saksdokumentene i papirversjon. Kan de kreve det?

SVAR: I kommuneloven § 11–3 sies det at «Innkalling til møtet skal sendes til organets medlemmer med rimelig varsel. Innkallingen skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og dokumentene i sakene» Denne bestemmelsen er en videreføring av tilsvarende regel i § 32 i kommuneloven 1992, men med den endring at det nå sies uttrykkelig at saksdokumentene skal sendes ut sammen med innkallingen.