Bjørn Arild Gram legger fram NOU om boligpolitikken. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

150.000 sliter på boligmarkedet

6.000 er bostedsløse og 150.000 har en utilfredsstillende bosituasjon. Et offentlig utvalg tar til orde for et boligsosialt løft i kommunene.

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) har ledet utvalget, som torsdag formiddag overleverte sin utredning «Rom for alle» til kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

- Alle trenger et hjem for å ha et verdig liv, fastslo Gram, og la fram forslag for til sammen 850 millioner kroner i året, som han ba Navarsete ta med til regjeringens budsjettkonferanse.

Utvalget tar til orde for at flere vanskeligstilte på boligmarkedet bør få hjelp til å kjøpe seg bolig. For mange trygdede og andre med lav, men stabil inntekt, vil dette være både bedre og billigere enn å leie, fastslår utvalget på grunnlag av en ny undersøkelse.

De mener startlån med tapsfond og en mer fleksibel bruk av ordningen med behovsprøvde boligtilskudd kan dempe risikoen og hjelpe flere inn i eid bolig.

Opptrappingsplan

Rundt 6.000 personer er bostedsløse og mange av dem sliter med rusproblemer og psykiske lidelser.

- Deres problemer skyldes dels mangel på egnede boliger, men også at det ikke brukes nok ressurser til booppfølging i kommunene, sier Gram til Kommunal Rapport.

For denne gruppen foreslår utvalget en særskilt opptrappingsplan, der økte tilskudd til boliger gjennom Husbanken kombineres med øremerkede midler til drift av oppfølgingstjenester i kommunene.

Utvalget tar også til orde for å fordoble tilskuddene til tilpasning av boliger for funksjonshemmede, å styrke bostøtteordningen overfor barnefamiliene og å bygge 1.500 nye studentboliger årlig. Det siste vil også gjøre det lettere for andre på det private leiemarkedet. En undersøkelse utført for utvalget dokumenterer at enkelte grupper diskrimineres klart.

- Afrikanere betaler ikke ubetydelig høyere husleie enn etnisk norske for samme bolig, sier Gram.

Han slår fast at det er behov for flere kommunale utleieboliger, men understreker samtidig at kommunene må diskutere mer enn hvor mange slike boliger de skal ha.

- I Steinkjer har vi dobbelt så mange kommunale utleieboliger i forhold til innbyggertallet som landsgjennomsnittet. Likevel er det kø for å få tildelt en kommunal bolig. Slike boliger skal være midlertidige. Det betyr at kommunene må være aktive i boligmarkedet. De må kjøpe boliger de kan leie ut, men som leietakeren senere bør få kjøpe av kommunen, sier han.

Utvalget står samlet bak et forslag om å tydeliggjøre kommunens plikter overfor vanskeligstilte på boligmarkedet, men er delt i synet på hvorvidt innbyggerne også skal få en rett til bolighjelp.  Gram tilhører mindretallet, som er skeptisk til en slik rettighetsfesting.

Støtte fra Navarsete

Alt før hun har lest boligutvalgets utredning, slutter kommunalministeren seg til hovedbudskapet om at flere bør eie sin egen bolig.

- Det er en linje jeg vil støtte opp om. Det er også viktig å bruke Husbankens virkemidler til å øke støtten til barnefamiliene, sier Navarsete til Kommunal Rapport.

Utredningen skal nå ut på en tre måneders høring. Neste høst legger Navarsete fram en stortingsmelding om boligpolitikken. Men kommunene kan allerede nå gå i gang med flere tiltak, mener statsråden.

- De kan finne ut hvem som sliter på boligmarkedet, og gi hjelp til de som trenger det. Dessuten bør de sette av byggeklare tomter, slik at det blir bygd flere boliger slik at det letter presset på boligmarkedet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.