Gunn Marit Helgesen mener forslaget som er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor gir regjeringen et solid grunnlag for behandlingen av den nye transportplanen. Arkivfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Krever mer til fylkesveiene

Mer penger til fylkesveiene og økte driftstilskudd til kollektivtransport i de største byene. Slik forventer KS at regjeringen følger opp forslaget til ny Nasjonal Transportplan.

– Når vi vet hva som kan ventes av økte kostnader til veivedlikehold, blant annet som følge av skred og flom, er det avgjørende at staten setter i gang et nasjonalt program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet også langs fylkeskommunale veier. Det sier KS-leder Gunn Marit Helgesen om forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018–2029.

Hun mener forslaget som er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor gir regjeringen et solid grunnlag for behandlingen av den nye transportplanen, som skal gjelde for 12 år.