Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil en gang for alle få avklart hvorvidt bystyrekomiteer kan vedta at bystyrevedtak ikke skal følges opp. Foto: Jørgen Nordby

Rødt tar «sakene i skuffen» til departementet

Bystyrekomiteene i Oslo får fortsette å råde over bystyrevedtak – i strid med lovtolkningen til en av landets fremste eksperter på kommuneloven. Rødt tar saken videre.

Byrådet i Oslo mener at bystyrekomiteene har myndighet til å skrinlegge bystyrevedtak. Dette kom til syne gjennom kommunal-rapport.nos omtale av Oslo kommunens skilt- og reklameplan.

Orienterte komiteen

Reklameplanen ble vedtatt i 2009 og innebar en kraftig innstramming av hva slags reklame som er tillatt i bybildet. Høyre, Frp og KrF ønsket likevel ikke å be byrådet legge fram en sak om hvordan reglene kunne gjøres gjeldende for eksisterende reklameinstallasjoner.

Av protokollen går det fram at partiene stemte imot et forslag fra Ap, SV og Venstre om dette. Forslaget ble vedtatt, men byråd Bård Folke Fredriksen (H) har likevel ikke fulgt opp ennå.

Byråden opplevde det ikke som naturlig å følge opp bystyrevedtaket. Dette orienterte han da også byutviklingskomiteen om, på side 9 i et notat. «Dersom komiteen likevel ønsker en sak bes det om tilbakemelding om dette», skrev Fredriksen. Men komiteen tok notatet til orientering uten noe nytt vedtak, og uten at bystyret ble orientert om utfallet.

Kommunelovekspert reagerte

Rødt har i flere andre saker reagert på tilsvarende praksis fra byrådet. I oktober 2010 fikk partiet derfor med seg flertallet i bystyret på følgende vedtak:

«Bystyret forutsetter at byrådet, dersom det ikke vil gjennomføre et bystyrevedtak, fremmer en sak til bystyret om at bystyrevedtaket oppheves».

- Det at vi måtte få et særskilt vedtak som slo fast at byrådet skal følge opp bystyrets vedtak, var uttrykk for en uheldig praksis gjennom flere år, som mindretallsbyråd har benyttet seg av når de ikke har ønsket å gjennomføre vedtak de var uenige med bystyret i, uttalte Rødt-leder Bjørnar Moxnes i vår.

Også kommunelovekspert Oddvar Overå reagerte. Han viser til kommuneloven § 10a nr. 1 første setning, hvor det heter at kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer kan opprettes som «saksforberedende organ». Det er derfor ikke tilstrekkelig at kun komiteen behandler saken, den må også opp i bystyret, mener Overå, som har skrevet kommentarutgaven til kommuneloven.

Tar saken til departementet

I vår sendte Rødt-leder Bjørnar Moxnes to spørsmål til byrådet:

  1. Vil byrådet, på bakgrunn av lovforståelsen Oddvar Overå legger fram i Kommunal Rapport, endre praksisen der byrådet velger ikke å gjennomføre bystyrevedtak gitt at en bystyrekomité ikke protesterer?
  2. Vil byrådet for framtida etterleve nevnte bystyrevedtak fra 27. oktober 2010?

Dette er hva byrådsleder Stian Berger Røsland svarer:

«Jeg legger til grunn, som alle byråd i Oslo siden 1986, at byrådet kan kommunisere om saksbehandling med bystyrets organer og finner hensiktsmessige måter for å belyse de ulike saksfelt og problemstillinger på. Det er så opp til den enkelte komité å vurdere konkret om en sak skal sluttbehandles i komiteen eller legges fram for bystyret.»

Rødt beskriver tilbakemeldingen som svært lite tilfredsstillende, og vil etter anbefaling fra Overå be om en autoritativ tolkning fra Kommunaldepartementet.

– Byrådslederen har valgt å besvare våre spørsmål med et svar som ikke er et svar. Han velger ikke å gå inn i en vurdering av hvorvidt Oslo kommunes praksis faktisk kan være lovstridig, noe veldig mye tyder på at den er, sier Moxnes.