Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Hvorfor planlegge?

  • Samfunnsbygging: Planlegging er ditt redskap til å skape det samfunnet du ønsker.
  • Forutsigbarhet: For å vise hva kommunen/fylkeskommunen skal gjøre og prioritere i framtiden, som aktør, tjenesteyter og grunneier. Slik får andre samfunnsaktører ha noe å forholde seg til.
  • Styring: Skaffe oversikt over framtidige behov og ressurser, slik at du kan foreta en bevisst prioritering og styre ressursbruken deretter.
  • Forebygging: God planlegging kan hindre uønsket utvikling/ressursbruk i framtiden.
  • Bærekraft: Sikre at fellesressursene (både i privat og offentlig eie) blir forvaltet fornuftig, eventuelt vernet, slik at de også kommer framtidige generasjoner til gode.
  • Konfliktløsning: Planlegging gir oss et redskap for å sette konflikter i system.
  • Effektivitet: Overordnete planer legger klare føringer for hva som må gjøres i dag. Man slipper å behandle enhver sak fra bunnen av.

Kilde: Kommunal planlegging - en innføring for folkevalgte, av Susan Brockett

Verktøykassa

Plan- og bygningsloven gir deg en hel kasse med planverktøy som skal hjelpe deg å styre utviklingen i kommunen eller fylket. De viktigste er:

Fylkesplan:

Samordningsdokument for statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Angir ønsket utvikling, blant annet for befolkning og næringsliv, og gir retningslinjer for arealbruk og naturvern. Vedtas av fylkestinget.

Kommuneplan:

Kommunens viktigste plandokument, som alle andre planer skal baseres på. Den består av en samfunnsdel, som beskriver mål for utviklingen i kommunen, og en arealdel, som viser hvilke arealer som skal brukes til hva.

Vedtas av kommunestyret og skal revurderes minst en gang i valgperioden.

Reguleringsplan:

Bestemmer hvordan et avgrenset areal skal brukes. Må være i samsvar med kommuneplanens arealdel, men er mer detaljert. Vedtas av kommunestyret.

Bebyggelsesplan:

Beskriver i detalj hvordan bygninger, uteområder og andre anlegg i et utbyggingsområde skal være. Vedtas av utvalget for plansaker.

Handlingsprogram/økonomiplan:

Hvert fjerde år utarbeides et handlingsprogram og/eller en økonomiplan, som utdyper kommuneplanen. Revurderes årlig.

(Økonomiplanen er hjemlet i kommuneloven. Den stiller også krav til årlige årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. )

Politikerne kan også vedta kommunedel-/fylkesdelplaner eller handlingsplaner for ulike temaer eller geografiske områder. Mange lager også en strategisk næringsplan eller regionalt utviklingsprogram.

Plansystemet i endring

Et offentlig utvalg foreslo i fjor omfattende endringer i plandelen av plan- og bygningsloven. Blir disse tatt til følge, vil hele plansystemet bli endret.