Der slokkevann besørges ved at brannvesenet disponerer tankbil, kan dette ikke finansieres gjennom gebyret, mener Miljødirektoratet. Foto: NTB scanpix

Miljødirektoratet: Kostnader til overvann og slokkevann kan dekkes gjennom gebyr

Men det forutsetter at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har i et brev spurt om gebyrbelastning av overvann og vann til brannslokking.

Hensikten er å få svar på om det er tilstrekkelig lovhjemmel for å belaste de kommunale selvkostområdene vann og avløp med kostnadene som knytter seg til håndtering av overvann og brannvesenets behov for slokkevann.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.