KS-leder Gunn Marit Helgsen er godt fornøyd med at regjeringen har bestilt en grundig gjennomgang av fastlegeordningen.

KS-leder Gunn Marit Helgsen er godt fornøyd med at regjeringen har bestilt en grundig gjennomgang av fastlegeordningen.

Foto: Ragnhild Sved

KS-lederen: Næringsdrivende fastleger må likestilles med ansatte

– Svært etterlengtet, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) om at regjeringen nå har oppnevnt et ekspertutvalget til å gjennomgå fastlegeordningen.

– Utvalget må gå grundig til verks. Samtidig har vi dårlig tid om vi skal redde tiltroen til fastlegeordningen, sier KS-lederen.

Bakgrunnen for oppnevnelsen av utvalget er de store utfordringene kommunene har med å rekruttere fastleger og legenes store arbeidsbelastning. 175.000 personer mangler nå fastlege.

– Modellene må likestilles

Gunn Marit Helgesen er særlig fornøyd med at utvalget har fått i oppdrag å vurdere tiltak som gjør at fast ansettelse i større grad likestilles med å være næringsdrivende. Det vil gjøre rekrutteringen lettere for kommunene, mener hun.

– Mange nyutdannede ønsker ikke å være næringsdrivende. De ønsker en mer overkommelig arbeidsmengde og muligheter til å lære og utvikle seg. For dem er fast ansettelse mer attraktivt, i alle fall i en periode. Derfor vil en likestilling av fastlønn og næringsdrift som hovedmodeller, være bra.

Helgesen viser til at kommunene bruker mye penger på å subsidiere fastlegeordningen – over 800 millioner kroner i 2021, ifølge nye beregninger KS har fått fra Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA).

Subsidieringen øker fortsatt

Årets undersøkelse er den femte i rekken, og viser at kommunenes merutgifter øker år for år og. Ifølge beregningene subsidierer 81 prosent av kommunene fastlegeordningen, gjennom fastlønn, leieavtaler, kommunale støttefunksjoner og vikarer.

Det ser også ut til at stadig flere sentrale og folkerike kommuner bidrar til ordningen på denne måten.

Blant dem som ikke subsidierer ordningen i dag, vurderer seks av ti kommuner at de vil måtte gjøre det i framtiden.

Flere yrkesgrupper inn?

Helgesen er fornøyd med at ekspertutvalget også skal vurdere om annet personell enn fastlegen kan løse oppgaver under ledelse av fastlegen, og om administrative oppgaver kan flyttes ut av ordningen.

– Det er viktig å se på hvem som gjør hva. For eksempel: Må det være en lege som skriver ut fraværsmeldinger for elever?

Forsøksordninger skal også utredes, og dette er noe Helgesen støtter.

– Men det aller viktigste er at vi får en ekspertgruppe som går grundig til verks og ser på hva som må til for å øke rekrutteringen. Dette har KS bedt om mange ganger, og nå er vi blitt hørt, sier hun.