– Alle må snu hver stein i denne krisen, enten det er politikere nasjonalt, eller på fylkesnivå, eller i kommunen. Det er viktig å ha en god dialog med næringslivet i kommunen og se hva det offentlige kan bidra med, sier Nina Solli til Kommunal Rapport. Regiondirektør. Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO.

Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Koronakrise: – Ikke nok med statlige pakker

Flere kommuner blar opp og lanserer lokale tiltakspakker for å hjelpe koronarammet næringsliv. – Kommunene kan ikke bare lene seg på statlige pakker, sier regiondirektør Nina Solli i NHO.

Korona-epidemien medfører stor risiko for konkurser og arbeidsledighet, og med en mulighet for en langsiktig dyp resesjon. Dette gjør at både stat og kommuner må strekke seg langt for å stimulere økonomien, skriver finansdirektør Olaf Løberg i Trondheim i et notat til formannskapet i kommunen.

Også i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand arbeides det med lokale krisepakker og tiltak som kan avhjelpe situasjonen for et kriserammet næringsliv.

Lokal pakke på 210 millioner i Bergen

Tiltakspakken i Bergen har en økonomisk ramme på 210 millioner kroner, hvor av 150 millioner kroner er foreslått i investeringsbudsjettet. Byrådet foreslår å finansiere pakken gjennom å bruke disposisjonsfondet til kommunen.

– Det er statlige myndigheter som har de sterkeste virkemidlene, men som kommune skal vi gjøre vårt for å støtte opp et hardt presset næringsliv i Bergen. For oss har det vært viktig å fremme tiltak vi vet treffer næringslivet godt og at vi skal strekke oss langt innenfor de rammene vi har, sa byrådsleder i Bergen Roger Valhammer, da pakken ble lansert i forrige uke. 

– Vi vil stimulere til aktivitet og nytenkning, lette på det økonomiske presset og også ha med tiltak som kan brukes i kommunens egen virksomhet, sier byråd for finans, næring og eiendom, utdyper finansbyråd Erlend Horn.

Den kommunale tiltakspakken er et supplement til det som er lagt i bordet av statlige myndigheter.

– Vi vil fortsette dialogen med nærings- og kulturlivet. Det er viktig for byrådet å lette byrden og sikre at Bergen blir en attraktiv og spennende by også når denne krisen er over. Samtidig må tiltakene veies opp mot den økonomiske handlefriheten til kommunen, sier Horn.

– Det er statlige myndigheter som har de sterkeste virkemidlene, men som kommune skal vi gjøre vårt for å støtte opp et hardt presset næringsliv i Bergen. For oss har det vært viktig å fremme tiltak vi vet treffer næringslivet godt og at vi skal strekke oss langt innenfor de rammene vi har, sier byrådsleder i Bergen Roger Valhammer. Her sammen med finansbyråd Erlend Horn.

Foto: Bergen kommune

Pakker for næringslivet

Også Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger kommune, bekrefter at det arbeides med en lokal tiltakspakke for næringslivet.

Noen av tiltakene er:

 • Redusert forsinkelse-rente
 • Mulighet for utsatt betaling av faktura
 • Utbetaler kulturmidler og støtte uavhengig av arrangement
 • Redusert eller bortfall av leie
 • Rask fremdrift av egne investeringsmidler

Terje Fjellvang, økonomidirektør i Kristiansand kommune bekrefter overfor Kommunal Rapport at kommunen arbeider med en lokal krisepakke. Saken skal behandles i nærings- og eierskaps-utvalget til uken.

Oslo innførte nylig gratis leie av gategrunn og automatisk fornyelse av skjenkebevilling. I tillegg har Oslo kommune allerede iverksatt flere tiltak:

 • Kommunen har innvilget utsettelse av leiebetalingen for næringsleietakere.
 • Forsinkelsesrenten for kommunale krav er satt ned til 3 prosent.
 • Utdanningsetaten har avtale med Oslo Taxi Buss (OTB) om elevtransport. De får betalt som planlagt i perioden skolene er stengt.
 • Utdanningsetaten har avtaler med enkelte private leverandører om undervisningsopplegg. Tilbudene vil så langt det lar seg gjøre brukes gjennom perioden og kommunen vil betale for kansellerte oppdrag.
 • Undervisningsbygg har forsert vedlikehold av skoler fordi det er gunstig å få dem gjennomført mens skolene er tomme. Omsorgsbygg gjør de samme vurderingene når det gjelder barnehagene.
 • Kunstnerne tilknyttet Den Kulturelle skolesekken (DKS) får betalt for de kansellerte oppdragene. Dette er avklart med Kulturbanken og Kulturdepartementet, da alle avtalene er finansiert av statlige midler. Utdanningsetaten jobber nå i samarbeid med Viken, andre kommuner og kunstnerorganisasjoner om hvordan tilbudene kan utføres digitalt.
 • Redusert omsetningsavgiften for alkohol
 • Byrådet legger til grunn at ingen ansatte i Oslo kommune skal permitteres som følge av korona-krisen. Selv om korona-krisen medfører stenging av enkelte tjenester, er det viktig for byrådet at alle kommunens ansatte skal holdes i arbeid og beholde jobbene sine.

Byrådet vurderer om flere tiltak for næringslivet vil være aktuelt, men det er foreløpig ikke avklart.

– Ikke nok med statlige pakker

Nina Solli, regiondirektør for NHO Oslo og Viken er klar på at kommunene ikke kan lene seg på statlige pakker alene.

– Alle må snu hver stein i denne krisen, enten det er politikere nasjonalt, eller på fylkesnivå, eller i kommunen. Det er viktig å ha en god dialog med næringslivet i kommunen og se hva det offentlige kan bidra med, sier Nina Solli til Kommunal Rapport.

Hun forteller at NHO er i dialog med ordførerne i regionen og Næringsforeningen i Oslo og Viken om utforming av lokale krisepakker.

– Kommunene kan ikke bare lene seg på statlige pakker. Det er viktig å sørge for at de som kan jobbe, får lov å jobbe. Det verste man gjør er å stenge helt ned. Det er en smitteverns-dugnad, men også en dugnad om å berge flest mulig arbeidsplasser. Her har kommunene en viktig funksjon, sier Solli.

Hun synes det er mange bra initiativ i Kommune-Norge og påpeker at kommuner kan lære av hverandre.

Noe av det viktigste er at lokalt og regionalt offentlig innkjøp blir brukt mer aktivt. Det kan også være aktuelt å vurdere å utsette innkreving av lokal eiendomsskatt og avgifter i forhold til særlig utsatte bedrifter, sier Solli.

Kamp om liv og arbeidsplasser

– Første prioritet er liv og helse. Men man må også forsøke å redde arbeidsplasser. Alle er tjent med å holde hjulene i gang, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Viken.

– Hvis alle blir permittert eller oppsagt, så ender kommunen opp med lavere skatteinngang. Det nytter ikke å spare seg til fant. Man må snu hver stein for å holde hjulene i gang. Samfunnsøkonomisk er det mest lønnsomt.

– Hva bør en kommunal krisepakke inneholde?

Gode tiltak kan være å se på planlagt vedlikehold av kommunale bygg. Når skolene stengte, så var det noen steder der håndverkerne også ble sendt hjem. Dersom det er prosjekter planlagt, bør man få satt det i gang så fort som mulig og holde tempoet oppe. En kommune har anskaffelses-muskler. Hvis det er planlagt asfaltering, så er det en aktivitet som krever lite kontakt med mennesker. Dersom man ønsker å unngå permitteringer, bør man se på byggesaksbehandling og hvordan man prioriterer ressurser. Å få opp hurtighet og forenkle byggesaksbehandling.

Kan lære av hverandre

Hun nevner Fredrikstad som har bevilget 2 millioner til å holde liv i sentrum og bygge sentrums-næring.

– Jeg synes det kommer opp flere gode eksempler der kommunen ser på hva kan den kan bidra med i denne krisen. Det er en dugnad som det er fint å være med på. Kommunen kan passe på å betale for inngåtte kontrakter så snart som mulig. Det gir bedre likviditet dersom kommunen betaler ut så raskt som mulig. Når det gjelder inngåtte leieavtaler, så kan man flytte det fram i tid, istedenfor å avlyse. Oslo kommune har forslag til rullerende skjenkebevilling. Indre Østfold kommune har også innført dette. Drammen har sagt at man ikke trenger å betale penger for behandling av skjenkesaker. Flere har tatt bort leie av gategrunn. Man kan ikke betale for leie av et torg der det ikke er lov å ha servering.

– Å spare seg til fant er en feilslått strategi. Det er viktig at kommunen bidrar med å holde hjulene i gang for å redde arbeidsplasser. Viken fylkeskommune har støtte til reiselivsselskap. Ringerike forserer planlagt vedlikehold. I Drammen er man i gang med å bygge ut infrastruktur for elbil-lading. Det er også innvilget gratis parkering. I Kongsberg får bedriftene utsatt eiendomsskatt. Sarpsborg forserer planlagte byggeprosjekt og vedlikehold.

– Vi har ikke gitt noen råd til innholdet i lokale tiltakspakker fordi vi mener kommuner er best egnet til å vurdere det ut fra lokale forutsetninger, sier Helge Eide, som er interessepolitisk direktør i KS. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– En betydelig aktivitet

Det er en betydelig aktivitet på utforming av tiltak og pakker til lokalt næringsliv. 

– Mange kommuner og fylkeskommuner lager egne pakker. Vi har ikke gitt noen råd til innholdet i lokale tiltakspakker fordi vi mener kommuner er best egnet til å vurdere det ut fra lokale forutsetninger, sier Helge Eide, som er interessepolitisk direktør i KS.

– Er det uttrykk for at noe mangler i statlige pakker?

– Kommuner og fylkeskommuner er selvstendige og uavhengige. Jeg tror det mer et positivt uttrykk for vilje til å bistå, heller enn kritikk mot statlig pakke, sier Eide.

Helge Eide forteller at fylkeskommuner, LO, NHO og KS’ regionale ledd arbeider aktivt med å finne gryteklare prosjekter som kan igangsettes gitt at det blir en statlig pakke på størrelse med den i 2009. Det kan i så fall innebære noen milliarder ekstra til kommunene for å igangsette vedlikeholdsprosjekter. Regions-apparatet er aktivt og samler inn prosjekter fra ulike kommuner som kan iverksettes dersom det kommer mer midler til det.

Forslag til hvordan kommunen kan bidra fra NHO:

 • Forsere og gjennomføre planlagt vedlikehold, service og kontroll av kommunale bygg som står tomme, f.eks. skoler, barnehager etc.
 • Forsere og gjennomføre planlagte kommunale byggeprosjekter og holde tempoet oppe i anskaffelser og anbud for å holde hjulene i gang i bygge- og anleggsbransjen
 • Forsere og gjennomføre planlagt asfaltering av veier og vedlikehold av vei. Dette er en aktivitet som har lite kontakt med mennesker, og hvor bransjen er klare. Her kan man unngå permitteringer, viktig at kommunen ikke holder tilbake asfaltprosjekter.
 • Innføre en enklere og digital byggesaksbehandling for å holde tempoet oppe i boligutbygging
 • Bygge ut kommunal ladeinfrastruktur
 • Betale regninger for inngåtte kontrakter og anskaffelser så snart som mulig og før forfallsfrist, for å bedre likviditeten til bedriftene
 • Ikke avbestille inngåtte leieavtaler for arrangement, konferanser og lignende, men flytte de fram i tid – eventuelt ikke be om penger tilbake med avtale at de kan re-bookes på et senere tidspunkt
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.