Krisen kan få oss til å erkjenne at vi må stå sammen, sier Stad-ordfører og leder i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo, til Kommunal Rapport. 
Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Korona-krisen: –Må stå sammen for næringslivet

Kommunene i Nordfjord tar felles grep for å bistå næringslivet i en usikker tid.

– Krisen kan få oss til å erkjenne at vi må stå sammen, sier Stad-ordfører og leder i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo, til Kommunal Rapport.

Kommunene Stryn, Gloppen, Stad og Bremanger vil arbeide tett sammen i et nytt beredskapsteam for å bistå næringslivet med det de etterlyser av tiltak og hjelp både på kommunalt nivå og i Nordfjord som helhet.

Flere bransjer har omfattende inntektssvikt. Bransjer som industri, havbruk og bygg- og anleggsnæringen opplever  nedgang både fordi det er blitt vanskeligere å holde verdikjeden i gang og fordi inntektene svikter, ifølge ordføreren.

– Nordfjord-kommunene vurderer situasjonen som svært alvorlig. Vi  ønsker å ta raske grep for å forebygge en utvikling som kan skade bosted-, arbeidsplass- og besøks-attraktivitet i regionen på lengre sikt, sier Bjørlo.

Jobber med nabokommunene

– Vi jobber på grasrota, har lokalkunnskapen og vet hvor skoen trykker. Dette gjør at vi er det beste bindeleddet mellom næringslivet og styresmaktene, påpeker Bjørlo.

– Vi ser at virkningen av krisen er dramatisk for næringslivet. Halvparten av bedriftene i kommunen har varslet permitteringer. Vår viktigste rolle er å være et samordnet lokalt kontaktpunkt. Vi må sørge for at innholdet i krisepakker kommer kjapt ut og blir gjort tilgjengelig for næringslivet. 

Ordføreren forteller at det har vært økt trøkk på byggesaker etter korona-krisen.

– Kommunenes viktigste rolle akkurat nå er å være de som er «tett på» og kan bistå næringslivet når det nå kommer svære statlige tiltakspakker. Det gjør vi sammen med vårt lokale næringsliv og NAV - vi har dannet felles beredskapsteam både på kommunalt og regionalt nivå i Nordfjord. Det vi kommuner ellers kan gjøre av tiltak, er å sørge for god fremdrift i investeringer, vedlikehold, drift, samt ha full trøkk på plansaker.

Ingen egen krisepakke – foreløpig

– Staten går inn med kolossalt mye penger. Vi må hjelpe næringslivet med å få brukt dem. Viktigere enn å komme med nye pakker er å få brukt de pakkene som staten kommer med på en god måte. Det viktige blir å få pengene ut i det lokale næringslivet.Det viktigste er at staten setter oss i stand til å drive lokalt, forteller Bjørlo.

Bransjene som rammes mest i regionen er reiseliv, handelsnæring og små næringsdrivende.  Bjørlo opplever at mye handler om tilgang på likviditet. 

– Vi sørger for å ha gode system, slik at vi kan utnytte statlige pakker når de kommer. Det er noe med at vi ikke fullt ut har oversikt over de økonomiske konsekvensene ennå. Vi vet ikke hvordan den kommunale økonomien vil se ut. Det blir store tap på inntektssiden. 

Les også: Noen kommuner er mer sårbare

Prosjekt på regionalt nivå

Han forteller at de arbeider på regionnivå med eget prosjekt som skal sørge for direkte hjelp til næringslivet.

Sammen med Vestland fylkeskommune går Nordfjord-kommunene inn med 400.000 kroner de 3–4 neste månedene for å hjelpe næringslivet regionalt. Ønsket er å finansiere felles utviklingsprosjekter for næringslivet i Nordfjord sammen med Innovasjon Norge, forteller ordføreren.

Stad har ingen egen krisepakke så langt, men ser på muligheten til å fremskynde bygge- og anleggsprosjekter.

– Vi ser på hva vi kan fremskynde av drift, vedlikehold og investeringer - både prosjekter vi allerede har planlagt å gjøre, og prosjekter vi kan gjennomføre dersom det kommer statlige pakker rettet mot økte investeringer i kommunesektoren.

Ordføreren forteller at de går gjennom prosjekter som er vedtatt og ser om noe kan gjennomføres raskere.

– Vi har gjort en stor kartlegging av hva næringslivet trenger. Det trengs tilgang på likviditet og arbeidskraft. Vi har ikke noen søring-karantene her, vi forholder oss til kjørereglene som regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om, forteller Bjørlo.

− Kommunen er hjørnestenen i det lokale virkemiddelapparatet. Mange steder er ordføreren på hils med de lokale bedriftslederne. For mange virksomheter er kommunen både største kreditor og største kunde. Derfor kan lokalpolitikerne bidra til å begrense skadevirkningene der de bor, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristiansen.

Virke: «En hjørnestein»

− Kommuner som er frempå og serviceinnstilte overfor næringslivet betyr mye for å få lokale virksomheter på fote igjen etter koronakrisen, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristiansen.

− Kommunen er hjørnesteien i det lokale virkemiddelapparatet. Mange steder er ordføreren på hils med de lokale bedriftslederne. For mange virksomheter er kommunen både største kreditor og største kunde. Derfor kan lokalpolitikerne bidra til å begrense skadevirkningene der de bor, utdyper han.

«Gode grep i Nordfjord»

− Kommunene i Nordfjord tar gode grep når de samler seg for å få pengene fra statens krisepakke raskt i arbeid i næringslivet. De gjør også lurt i å samle seg, arbeidsregionene i Norge kjenner stort sett ikke kommunegrensene, sier Horneland Kristensen.

− Virke anbefaler norske kommuner til å hjelpe lokalt næringsliv med å utsette og kutte i kommunale regninger, å bruke penger lokalt, gi gründerne en husleiegaranti og ellers å være serviceinnstilt overfor næringslivet. Signalene fra Nordfjord er gode, oppsummerer Horneland Kristensen.

Virke har fire anbefalinger til kommuner som ønsker å støtte opp om sitt lokale næringsliv.

1. Husleiegaranti for gründere

Ferske gründerbedrifter er spesielt utsatt i møte med den økonomiske krisen. Mange gründere står i umiddelbar fare for ikke kunne betale neste husleie. Virke oppfordrer derfor kommunene til å innføre en husleiegaranti for aktører som huser gründere og selvstendige næringsaktører.

− Hvis økonomien skal komme sterk og sunn ut av korona-pandemien må vi sikre at de sårbare gründerbedriftene overlever. Hvis kommunen bærer noe av børen for gründerne, er jeg overbevist om at man vil få ekstremt god avkastning, i mange år fremover, sier Horneland Kristiansen.

2. Utsett betalingsfrister

Mange bedrifter opplever at inntektene uteblir, men at utgiftene fortsetter å løpe. Da bør man ta grep som hindrer regningene fra å hope seg opp. Virke oppfordrer derfor til å utsette betalingsfristen for utestående beløp som næringslivet har til kommunen.

− Mange sliter med pengemangel. I den grad kommunen kan utsette betalingsfrister, vil det bidra til at flere bedrifter kan holde hodet over vann lenger.

3. Fortsett å bruke penger!

For mange bedrifter er kommunen den største kunden. I en situasjon hvor mange private aktører er nødt til å kansellere kontrakter eller utsette prosjekter mener Virke at kommunen kan være en motor for å holde de lokale hjulene i gang. Da bør kommunen la planlagte leveranser og prosjekter løpe som normalt. Det mest effektive grepet er likevel å bruke mer penger hos lokale virksomheter.

− Det mange bedrifter trenger nå er etterspørsel. Her er kommunene i en særstilling, da de ikke rammes av nedturen på samme måte som private bedrifter. Gjennom å øke de kommunale innkjøpene, og ikke kansellere planlagte leveranser og prosjekter kan kommunen bidra til å holde den lokale etterspørselen oppe.

4. Vær på tilbudssiden

Mange steder er kontakten mellom næringslivet og kommunen svært god, enten gjennom direkte kontakt, eller gjennom næringsråd- og foreninger. Virke mener at kommuner bør være ekstra kontaktsøkende, og på tilbudssiden ovenfor lokalt næringsliv igjennom den økonomiske krisen.

− Det er mange fellesnevnere, men ingen fasit. De beste løsningene finner man lokalt. Som en generell anbefaling vil jeg oppfordre alle kommuner til å kontakte lokalt næringsliv, og spørre om det er noe kommunen kan bidra med. Det tror jeg mange vil sette pris på, avslutter Horneland Kristiansen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.