Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Har fylkesmennene større myndighet enn kommunene når det gjelder å tolke lovligheten av kommunale smittevernvedtak?

Kan kommunen saksøke staten hvis staten opphever lokale smittevernvedtak?

Rundskriv og anbefalinger er ikke rettslig bindende for kommunen.

SPØRSMÅL: Smittevernloven gir kommunestyret klar myndighet til å sette inn smitteverntiltak. Statlige myndigheter kan sette inn nasjonale tiltak i alvorlige situasjoner som krever raske tiltak. Loven sier ikke noe om forholdet mellom statlige og lokale tiltak, om kommunenes mulighet til å ha strengere regler. Helsedepartementet har laget et rundskriv om særlig karantenereglene, og gir fylkesmennene i oppdrag å se til at kommunenes tiltak er i tråd med rundskrivet. De blir også bedt om å vurdere lovlighetskontroll med kommunale vedtak etter kommuneloven kapittel 27 dersom det er kommunale vedtak som ikke er i samsvar med loven.

(i) Hva er fylkesmannens juridiske rolle, forvaltningsrettslig? Han kan gjennomføre lovlighetskontroller, og sette lokale vedtak til side. Da har vel fylkesmennene større myndighet enn kommunene til å tolke lovverket? De er statens lovtolkere.