Fraværet i videregående skole økte i skoleåret 2022–23, men færre sluttet, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Fraværet i videregående skole økte i skoleåret 2022–23, men færre sluttet, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Foto: Colourbox

Fraværet til elever i videregående har økt etter pandemien

Fraværet har økt for elevene som fullfører videregående skole. I snitt hadde elevene i skoleåret 2022–23 1 dag og 5 timer mer fravær enn i 2018–2019.

I snitt hadde elevene i videregående skole forrige skoleår 4 dager og 16 enkelttimer fravær, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Det har den siste tiden vært stor offentlig oppmerksomhet rundt temaet fravær og skolevegring. Informasjon fra statsforvaltere og sektororganisasjoner tyder på at elevenes fravær har økt. Skoleeiere og skoleledere bekrefter også at de opplever at antallet fraværsdager har økt de senere årene, skriver direktoratet.

Både dagsfravær og timefravær er høyest i Oslo med 5 dager og 20 enkelttimer, mens det er lavest i Trøndelag med 4 dager og 12 enkelttimer i snitt.

Jentene har én dag mer fravær enn guttene, mens timefraværet er likt for jenter og gutter. Samtidig har elever på studieforberedende utdanningsprogram 3 timer mer timefravær enn elever på yrkesfag.

Færre mangler vurderingsgrunnlag

4.300 elever, eller 2,6 prosent av elevene, ble stående uten vurderingsgrunnlag i minst ett fag i 2022–2023. Det er rundt 700 færre elever enn forrige skoleår, og 1.000 færre enn det siste skoleåret før pandemien.

1.700 elever manglet bare vurderingsgrunnlag i ett fag, mens 60 prosent manglet vurderingsgrunnlag i flere fag. Dette er den laveste andelen elever uten vurderingsgrunnlag siden Utdanningsdirektoratet begynte disse registreringene i 2014–2015.

Om lag halvparten av elevene uten vurderingsgrunnlag fikk dette grunnet overskredet fraværsgrense.

3,6 prosent sluttet

3,6 prosent av elevene i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2022–2023. Det er 0,1 prosentpoeng færre enn året før.

Det er fortsatt flest av elevene i yrkesfag som slutter, med 6,2 prosent, mens 2,1 prosent av elevene på studieforberedende sluttet forrige skoleår.

Det er færrest elever som slutter i Oslo, med 2,6 prosent av elevene, mens det er flest i Nordland med 4,5 prosent av elevene.