Regjeringen foreslår nye tiltak mot flom

Kommunene må i framtida ta større hensyn til flomrisikoen ved områdeplanlegging og behandling av byggesaker. Med den nye stortingsmeldingen om tiltak mot flom som ble lagt fram i statsråd fredag, legger regjeringen fram en rekke forslag for å øke beredskapen i flomutsatte områder.


Regjeringen foreslår innføring av faste sikkerhetskrav som angir hvilken flomrisiko som er akseptabel for et område, avhengig av de verdiene som finnes i området. Det lokale tilsynet med flomanlegg skal innskjerpes og styrkes gjennom økt kontroll og veiledning. I stortingsmeldingen slås det også fast at reguleringsmagasiner som etableres i samband med kraftproduksjon har et stort flomdempende potensial. Det legges også opp til at hensyn til sikkerhet og miljø følges bedre opp i forbindelse med planlegging av flomsikringstiltak.


Dagens ordning med en distriktsandel på 25 prosent av kostnadene ved statlige tiltak mot flom og erosjon foreslås opprettholdt, men det skal være mulig å fjerne krav om distriktsandel i visse tilfeller. (NTB)


Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.