Fossilfrie anleggsmaskiner er ett viktig tiltak i Klimakur 2030. – Vi har vist at det går an, sier direktør Heidi Sørensen i klimaetaten i Oslo. Her står hun foran det som skal være verdens første utslippsfrie byggeplass. Foto: Magnus K. Bjørke

Mener Klimakur gir et løft for lokalt klimaarbeid

– Nå blir det enda artigere å drive med kommunalt klimaarbeid, sier direktør Heidi Sørensen i klimaetaten i Oslo etter å ha lest Klimakur 2030.

Klimakur 2030

Viser hvordan Norge innen 2030 kan halvere utslippene av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor.

* Dette er vei- og sjøtransport, fiske og havbruk, jordbruk, anleggsvirksomhet, avfall, oppvarming m.m.

* Gjennom deltakelse i EUs klimarammeverk har Norge forpliktet seg til å redusere disse utslippene med minst 40 prosent innen 2030 (fra 2005-nivå).

* Fra 2021 vil Norge få årlige utslippsbudsjett fra EU, som gir 50 prosents reduksjon innen 2030.

* 60 tiltak er utredet i Klimakur 2030.

* Størst klimagevinst har kostholdsendringer, elektrifisering og økt andel biodrivstoff i vei- og sjøtransport og ikke veigående maskiner (anleggsmaskiner m.m.), samt fangst og lagring av CO₂ fra avfallsforbrenning.

* Miljødirektoratet har sendt rapporten på høring med frist 30. april.

* Regjeringen skal følge opp med en stortingsmelding.

Kommunene kan spille en sterkere pådriverrolle for å nå nasjonale klimamål enn de gjør i dag, hvis de får:

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.