Utsikt over Hvitsten i Vestby kommune. Kommunen er den i landet med minst andel potensielt tilgjengelig strandsoneareal.

Utsikt over Hvitsten i Vestby kommune. Kommunen er den i landet med minst andel potensielt tilgjengelig strandsoneareal.

Foto: Magne A. Hagen /Wikipedia

Det blir mindre og mindre tilgjengelig strandsone

Antall bygninger i strandsonen øker år for år. Tilgjengelig strandsoneareal blir litt mindre for hvert år som går.

Mandag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå nye tall for byggeaktiviteten i strandsonen. Overordnet er 68,3 prosent av strandsonearealet potensielt tilgjengelig. De resterende 31,7 prosentene er strandsone som er påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark.

Rent prosentvis viser statistikken ikke store endringer i tallene – potensielt tilgjengelig strandsone var på 69,8 prosent i 2005, men tilgjengeligheten synker år for år.