Stiller man åpne innovasjonsspørsmål, åpner man for nye løsninger, påpeker skribentene. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Meninger

Ti bud for innovasjon i kommunene

Vi arbeider med innovasjon i norske kommuner, og ser at det foregår mye godt og spennende. Samtidig går det trått noen steder.

Vi er overrasket over hvor tålmodige en del ledere synes å være når det gjelder å leve med uløste problemer og uønskete tilstander.

I arbeidet med en større innovasjonssatsing i Søndre Land kommune, kom vi fram til at det kunne være greit å ha noen konkrete råd å gå ut fra. Vi har derfor laget ti bud for kommunal innovasjon.

Budene bygger på forsking, andres erfaringer, egne erfaringer og er utviklet sammen med ledere og mellomledere i Søndre Land. Disse utsagnene er ikke absolutter som bør hogges i stein, men vi mener at mange av dem kan være nyttige også for andre kommuner.

1. Stopp og spør: Kan dette gjøres på noen annen måte?

Det mest sentrale med innovasjonstilnærmingen, er at en tar seg tid til å stoppe opp og vurderer om oppgaver kan gjøres annerledes.

2. Søk mønsterbrudd

I tråd med punktet foran er det viktig å tenke på mønsterbrudd. Start med å registrere hvordan oppgaver i dag blir gjort. Deretter, reflekter over hvordan oppgavene kan utføres helt annerledes. Innovasjoner må være brudd med tidligere praksis.

3. Still åpne innovasjonsspørsmål – og ha gjerne et bilde av hvordan situasjonen ideelt sett kunne være

Det er viktig at innovasjonsspørsmål er åpne, dvs. at løsningen ikke skal ligge i spørsmålet. Spørsmål av typen: «Hvordan kan vi få ned utgiftene på sjukehjemmet med mer bruk av IKT?», har en allerede innebygd løsning.

Spør vi derimot: «Hvordan kan vi få til en omsorgstjeneste som er bedre både for ansatte og brukere/ pasienter?», så er vi åpne for nye løsninger. Det kan også være lurt å danne seg et bilde av hvordan det ideelt sett kunne være.

4 Ikke lag tjenester uten å trekke inn brukene

Vi har erfaring med at mange velmenende kommunalt ansatte vil forbedre tjenestetilbudet for svake grupper, men uten å sjekke med gruppa som skal hjelpes.

Der hvor vi har fått de ansatte til å sjekke med gruppa det gjelder, har mange fått seg en overraskelse.

5 Ikke let etter løsning, men søk aktivt mangfold og nye stemmer

Kommunalt ansatte blir stadig utfordret på å ha løsninger. Da kan det være vanskelig å få i gang nytenkning. Det er sagt at hvis alle tenker likt, så er det noen som ikke tenker. Folk utenfra som kan stille «enkle og naive» spørsmål av Ronja Røverdatter-typen: «Varför gör dom på detta viset?», kan derfor være gull verdt for å få fram mangfold.

6 Spør om det er andre som kan trekkes inn i tjenesteutviklingen

Frivillige organisasjoner, enkeltindivider eller sosiale entreprenører kan være gode representanter for nye stemmer og tilnærminger for kommunene.

7 En tjeneste er ikke gitt før den er mottatt

Vi har erfart at tjenesteleveransene til brukerne ofte deles mellom flere instanser, og at alle bare har ansvar for sin del. Det betyr at ingen har ansvar for å se til at brukeren får hjelp til det som var problemet.

8 Har du sjekket om andre har modeller du kan stjele?

Kommuner som har gjennomført vellykkete innovasjoner, får en god del besøk fra andre kommuner. Det er ikke nødvendig at alt finnes opp i den enkelte kommune. 

9 Gjør noe med det dere ser ikke virker, og gjør noe med situasjoner som ikke burde vedvare

Vi er overrasket over hvor tålmodige en del ledere synes å være når det gjelder å leve med uløste problemer og uønskete tilstander. Det er sløsing med penger og menneskelige ressurser å leve med et sykefravær på 15 prosent flere år på rad, eller å bruke store summer på drop-out-problemer uten synlige resultater.

10 Dere må tørre å ta sjanser

Innovasjonsarbeid betyr at en må ta sjansen på å sette i gang noe som viser seg ikke å fungere. Men en må prøve, feile og lære raskt av sine feil. Noen ganger må en ut på dypt vann. Den som har begge beina på jorda står stille, er det sagt.

Vi håper vi gjennom videre arbeid i kommunene kan få forbedret, utvidet og justert våre råd.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.