Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk

Vold og overgrep i sykehjem – angår det din kommune?

Vold, overgrep og forsømmelser fra ansatte mot beboere i sykehjem er relativt vanlig. Hvordan tar kommunene  tak i disse utfordringene?

Vold i sykehjem er et komplekst fenomen og lar seg ikke lett skille fra dårlig pleiekvalitet eller slett omsorg.

Fra 2018 kom en ny bestemmelse i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:

«Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep».

Hvor oppmerksomme er kommunene på at dette også kan gjelde eldre beboere i sykehjem?

På slutten av 70-tallet var jeg en ung sykepleierelev og hadde praksis på sykehjem. Vi elever fikk forklart at bruk av makt og tvang under måltid, bading og medisinering var en nødvendig del av omsorgen.

Beboerne kunne holdes i sengen hele dagen, uten annen begrunnelse enn: «De er trøtte og trenger å hvile», eller aller helst: «Vi er så få på jobb i dag».

Vi visste nøyaktig hvilke av beboerne som var enkle og greie, og hvilke som var vanskelige, og vi ble fortalt av de erfarne sykepleierne hvordan vi skulle håndtere de vanskelige.

Slik jeg ser det i dag, ble beboerne utsatt for det vi kan definere som vold og overgrep, men den gangen var ikke det begrep som ble brukt.

Det er mange år siden jeg var sykepleierelev, og sykehjemmene har endret seg mye siden da. Nye forskrifter og retningslinjer har kommet, og både intern- og ekstern kvalitetskontroll er skjerpet. Men skjer det likevel ting som ikke burde skje også i dag?

Vold i sykehjem er et komplekst fenomen og lar seg ikke lett skille fra dårlig pleiekvalitet eller slett omsorg. Det kan dreie seg både om både psykisk og fysisk vold, inkludert seksuelle overgrep. I tillegg kan det handle om økonomisk/materiell vold og omsorgssvikt. 

Selv om omsorgen som utøves i norske sykehjem for det meste er tilfredsstillende, er sykehjem også identifisert som en arena der vold og overgrep skjer. Sykehjemsbeboere er særlig sårbare og har dermed også større risiko for å bli utsatt for ulike former for vold og overgrep fra medbeboere, pårørende og ansatte.

29. november i fjor publiserte Aftenposten den første av mange artikler om vold i sykehjem. Artiklene var basert på avisens egne undersøkelser gjennom gransking av avviksmeldinger og en spørreundersøkelse blant sykepleiere, samt intervjuer med pårørende, ansatte og forskere.

Oppslagene var sterke, med sjokkerende eksempler på vold både mot beboere og ansatte. Daværende eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) uttalte at hun ikke visste at problemet var så stort, og at hun ville be om en nasjonal kartlegging.

Journalistene i Aftenposten gjorde en god jobb i å avdekke et stort og for mange ukjent problemområde, men Listhaug har rett i at vi ikke har hatt gode data på omfanget av vold og overgrep i sykehjem. Inntil nå.

Ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU er en forskergruppe i gang med omfattende studier om vold i sykehjem.

Én av studiene er en nasjonal kartleggingsundersøkelse om omfanget av vold, overgrep og forsømmelser mot beboere i sykehjem. Hensikten med studien er å få økt forståelse for beboeres og ansattes hverdag i norske sykehjem, slik at tiltak for å forebygge vold, overgrep og forsømmelser kan iverksettes.

100 sykehjem fra hele Norge har deltatt, og 3.693 ansatte har besvart spørreundersøkelsen. Ansatte ble spurt om hvor ofte de hadde observert kolleger begå ulike former for vold, overgrep og forsømmelser, og hvor ofte de selv hadde deltatt i slike handlinger.

Av de ansatte hadde 76 prosent observert én eller flere hendelser av vold, overgrep og forsømmelser mot beboere det siste året begått av kolleger, og 60 prosent rapporterte at de selv hadde utført én eller flere slike handlinger i den samme tidsperioden.

Alle typer vold og overgrep ble rapportert, men de hyppigste formene var psykisk vold og forsømmelser.

Dette er den første nasjonale spørreundersøkelsen som har estimert forekomsten av vold, overgrep og forsømmelser mot eldre beboere i norske sykehjem, og det er også en av de største studiene internasjonalt.

Resultatene viste at sett under ett, er handlinger av vold, overgrep og forsømmelser fra ansatte mot beboere relativt vanlig.

Innledningsvis henviste jeg til kommunenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Det er viktig og nødvendig at kommunenes ansvar tydeliggjøres på denne måten.

Det er fortsatt et stort behov for kunnskap og økt lokal oppmerksomhet mot at eldre sykehjemsbeboere utsettes for vold, overgrep, krenkelser og forsømmelser, enten det er fra personale, medbeboere, pårørende eller andre.

Et viktig spørsmål er hvordan kommunene tar tak i disse utforingene og iverksetter forebyggende strategier for å forbedre livskvaliteten og sikkerheten til beboere i norske sykehjem.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.