Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Fagbrev og studiekompetanse tilbys for sjelden

In­ten­sjonen om at fle­re flyktninger skal ta vi­de­re­gå­en­de opp­læ­ring som en del av introduk­sjons­pro­gram­met, er ikke innfridd.

Im­ple­men­te­rin­gen av in­te­gre­rings­lo­ven fra 2021 har kom­met litt i skyg­gen av de høye an­komst­tal­le­ne av per­so­ner med kol­lek­tiv mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­se. Men det er vik­tig at vi også gir opp­merk­som­het til de de­le­ne av in­te­gre­rings­po­li­tik­ken som ikke hand­ler om ford­re­vne fra Uk­rai­na.

For noen kan det å lære fag og språk pa­ral­lelt gjø­re at man både læ­rer norsk for­te­re og blir mer mo­ti­vert for å stå i opp­læ­ring.