Området mellom Larkollveien og Botntjernet er en del av Vardåsen naturreservat. Dette bildet fra november 2020 viser hvordan området så ut etter hogsten.

Området mellom Larkollveien og Botntjernet er en del av Vardåsen naturreservat. Dette bildet fra november 2020 viser hvordan området så ut etter hogsten.

Foto: Privat

Moss anker dom for flatehogst

Moss kommune ble dømt for brudd på naturmangfoldsloven etter flatehogst i naturreservat. Nå går det mot ny rettssak. 

I november ila Søndre Østfold tingrett Moss kommune en foretaksstraff på 600.000 kroner for brudd på naturmangfoldsloven og vannressursloven.

Bakgrunnen var at det i januar 2020 ble hogd 537 trær i Vardåsen naturreservat, under oppsyn av kommunens skogbruksansvarlige. Arealet som ble hogd, utgjorde ca. 4,6 dekar.