Kommunalsjef Kjell Solheim i Stryn stiller spørsmål ved hvordan skolene skal kunne sanksjonere mobilbruk i skoletida.
Kommunalsjef Kjell Solheim i Stryn stiller spørsmål ved hvordan skolene skal kunne sanksjonere mobilbruk i skoletida.Foto: Roy Aron Brenvik Myklebust/Fjordingen

Etterlyser sanksjonsmuligheter mot mobilbruk i skoletida

Skolen mangler gode måter å sanksjonere mobilbruk i skoletida, mener kommunalsjef Kjell Solheim i Stryn.

I forrige uke kom regjeringen med en nasjonal anbefaling om streng regulering av mobilbruk i skoletida. Kommunalsjef for oppvekst i Stryn, Kjell Solheim, skulle heller sett at det kom et nasjonalt forbud – med sanksjonsmuligheter.

– Hvordan skal vi sanksjonere det? Vi har lite mulighet i dag til å gripe inn i elevenes hverdag. Hvis eleven ikke legger mobilen i mobilhotellet, hva da? Skal vi få ta inn mobilen? Hvor lenge? Ut timen, eller til neste dag? spør Solheim.

Kan ikke rote i sekken

Ved Vormsund ungdomsskole i Nes har de hatt totalforbud mot mobilbruk i mange år. De har testet flere former for innlåsing av mobiler, deriblant mobilhotell. Rektor Knut Wilsgård sier det har bydd på flere utfordringer; både tidsbruk, det at elever bytter klasserom i løpet av dagen og at enkelte elever ikke ønsker å levere inn mobilene sine.

– Vi har ingen muligheter da. Hvis eleven ikke leverer inn mobilen eller sier at den ikke er med, så får vi ikke gjort noe med det. Vi kan ikke rote i sekken til eleven, sier Wilsgård.

Skolen gikk bort fra innlåsing av mobiler for rundt tre år siden. Regelen om at skolen skal være mobilfri, gjelder fortsatt. Den står i ordensreglementet. Wilsgård sier at de har vurdert å fjerne den. Med ny, nasjonal anbefaling blir den nok stående.

– Det er en regel det blir stadig vanskeligere å håndtere. Elevene blir stadig mer avhengige av mobilene sine. Det skaper mye dårlig stemning mellom elever og ansatte. Det er krevende å stå i opprettholdelse av en slik begrensning når det for mange elever er fritt fram resten av døgnet, sier Wilsgård.

– Dere har mulighet til å gi anmerkninger?

– Det er muligheten fra skolens side. Det er tilstrekkelig for mange, men ikke for alle. Det er vanskelig når elever ikke følger reglene og andre ser at de ikke blir fulgt, sier Wilsgård.

Krevde ny telefon

Stryn har ikke felles restriksjoner for bruk av mobiltelefoner i skoletida. Det er opp til hver enkelt skole. Generelt skal mobilen ligge i sekken i timene. 

En periode hadde skolene i Stryn praksis med å inndra mobiltelefoner som ble brukt ureglementert. De kunne for eksempel bli liggende på kateteret. Praksisen opphørte da elever rapporterte at mobilen deres var blitt borte, og krevde at skolen kjøpte ny.

– Utfordringen er, som ofte, at det kommer en nasjonal anbefaling. Så skal det være opp til oss å finne de ulike reglene. Hvis regjeringen mener at mobiltelefoner ikke skal brukes i skoletida, så bør de komme med et forbud. Og der bør det stå tydelig at skolen kan inndra telefonen for en dag eller to eller resten av timen, sier Solheim.

Trøbbel med smartklokker

– Dere har jo mulighet til å sette ordenskryss eller gi nedsatt ordenskarakter?

– Hvor lenge skal vi gjøre det? Vi kan gi nedsatt ordenskarakter. Men løser det problemet med at elevene tar opp mobilen i timene? Hva hvis elevene bruker mobilen i friminuttene – skal lærerne løpe rundt og være vakter? spør Solheim.

Han peker på at mange elever har smartklokker. Hvilket kommunalsjefen ser som en utfordring, nå som de forbereder seg på ny eksamensperiode.

– Hva skal vi gjøre med klokkene? Skal vi ta dem fra elevene? Jeg må si vi har kommet så langt i digitaliseringen at det begynner å bli vanskelig for skolen å håndtere, sier Solheim.

Frykter økt konflikt

Rektoren på Vormsund tror ikke problemet løses ved å gi skolene hjemmel for å inndra elevenes mobiler. Det tror han først og fremst vil skape konflikt og merarbeid. Han tror mer på samarbeid mellom elever, skole og foreldre.

– I dag er det blitt skolens ansvar å håndtere reglene. Jeg tenker at foreldre må bli mer involvert – for eksempel gjennom foreldrekontroll for dem som trenger det. Og kanskje trenger ikke alle elever å ha med mobilen på skolen? Hvis den ikke skal brukes på skolen, så kan den vel ligge hjemme, sier Wilsgård.

Cathrine Edelhard Tømte, professor ved Institutt for informasjonssystemer og nestleder ved Senter for digital transformasjon ved Universitetet i Agder, sier at hun har spurt seg selv hvordan skolene skal håndtere et mobilforbud, rent praktisk.

– For mange vil dette bli en utfordring. For de yngste elevene er det kanskje ikke så vanskelig å skape forståelse for streng praksis. De eldre elevene har annen bruk og trening. De kjører kanskje buss til skolen, har adgangskort på mobilen eller har skoleapper de er avhengige av. Jeg tenker håndteringen vil lage veldig mye ekstraarbeid for skolen, sier Tømte.

Burde laget veileder

Hun sier det svekker lærerautonomien når skolen blir pålagt en rekke ekstraoppgaver som ikke har med undervisningssituasjonen å gjøre.

Tømte synes kunnskapsministeren burde få utarbeidet en nasjonal veileder for bruk av mobil i skolen, tilpasset det enkelte alderstrinn.

– Mange skoler har allerede prøvd. Med utgangspunkt i det som har fungert der, kunne man laget en nasjonal veileder som andre skoler kunne sett på, og utviklet i lokal kontekst. Det ville hatt mer for seg enn å si at mobiler ikke skal brukes, sier Tømte.

Dette er Utdanningsdirektoratets anbefalinger:

Barneskolen

  • Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen og friminuttene på barneskolen (1.-7. trinn).
  • Elevenes modenhet, sosiale kompetanse og evne til selvregulering er lavest tidlig i skoleløpet. For å skape ro og orden og et trygt og godt skolemiljø, er det derfor ekstra behov for tydelige og forutsigbare regler for smartklokke- og mobiltelefonbruk på barneskolen (1. – 7. trinn).

Ungdomsskolen

  • Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen i ungdomsskolen (8. – 10. trinn), og at det som hovedregel bør være mobilfritt også i friminuttene.
  • Selv om elevene på ungdomsskolen er eldre enn barneskoleelevene, tilsier hensynet til færre forstyrrelser og styrket skolemiljø, streng regulering.

Videregående skole

  • Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningstiden i videregående skole. En streng inngripen i friminutt og pauser vil etter vårt syn ikke være proporsjonal, av hensyn til elevenes modenhet og alder.
  • Hensynet til et styrket lærings- og skolemiljø kan likevel begrunne enkelte restriksjoner også i friminutt.
  • Videregående skole er et sammensatt skoleslag, med flere ulike utdanningsprogram. En regulering må ta høyde for at lærer vurderer at elever kan ha behov for tilgang til private mobiltelefoner eller smartklokker under opplæringen, og dette bør tas med i vurderingen når man fastsetter regulering gjennom ordensreglementet lokalt, så lenge det er i tråd med gratisprinsippet.