Melding til barnevernet skal som en hovedregel skje i samarbeid med foreldrene, men noen ganger er ikke det mulig, skriver Anders Henriksen.

Melding til barnevernet skal som en hovedregel skje i samarbeid med foreldrene, men noen ganger er ikke det mulig, skriver Anders Henriksen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi tar innspill alvorlig og leser kritikken nøye

Det er viktig for Bufdir at barnevernet i Norge får de riktige meldingene.

Den siste tiden har det kommet kritikk fra ulike hold om hvordan den nye nasjonale portalen for bekymringsmeldinger fremstilles – også i Kommunal Rapport. Vi tar slike innspill alvorlig og leser kritikken nøye. Det er viktig for Bufdir at barnevernet i Norge får de riktige meldingene.

Vi har lyttet til innspill og gjort justeringer i teksten.

Melding til barnevernet skal som en hovedregel skje i samarbeid med foreldrene, men noen ganger er ikke det mulig. Vi vet at offentlige meldere noen ganger lar være å melde fra når det er grunnlag for alvorlig bekymring, og det er uheldig for barn som ikke får nødvendig hjelp.

Samtidig vet vi også at det har blitt sendt rutinemessige meldinger hvor terskelen for meldeplikten ikke er vurdert eller vurdert feil.

Det er også eksempler på at andre sektorer melder bekymring til barnevernstjenesten når utfordringene og ansvaret for å løse disse utfordringen ligger i egen tjeneste. Begge deler er et rettssikkerhetsproblem, og en debatt om dette er viktig.

Det viktigste grepet fra Bufdirs side for å sikre gode og riktige vurderinger er etableringen av en portal for bekymringsmelding. Her vil alle offentlige meldere få presis informasjon, og melder vil måtte gjøre rede for egne vurderinger. Vi har lyttet til innspill og gjort justeringer i teksten.

Vi ser et behov for å få mer informasjon om omfanget av brudd på taushetsplikten ved meldinger til barnevernet og i hvilken grad barnevernstjenesten mottar meldinger som handler om andre forhold enn barnets omsorgssituasjon eller atferdsvansker. Vi kommer til å gjøre en kartlegging av hvordan tjenestene opplever disse utfordringene.

Dette er også et tema som er satt på dagsordenen i dialogen med landets statsforvaltere denne høsten. Vi vil også følge opp temaet i dialog med direktorater med ansvar for tjenester som er omfattet av meldeplikten.