Kommunedirektøren vurderer at Horten kommunes håndtering av skolestrukturendring er i tråd med gjeldende regelverk, skriver Finn-Øyvind Langfjell.

Kommunedirektøren vurderer at Horten kommunes håndtering av skolestrukturendring er i tråd med gjeldende regelverk, skriver Finn-Øyvind Langfjell.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi har utredet skolestrukturen i tråd med regelverket

Berørte parter får uttale seg, og barns beste vil bli vurdert når forskriften om skolekretsgrenser i Horten blir sendt på høring.

To barneskolepappaer skriver i et innlegg i Kommunal Rapport at de mener nedleggelsen av Lillås barneskole i Horten ble gjort på et faglig tynt grunnlag, at hensynet til barnets beste er utelatt, og barna har ikke fått medvirke i henhold til sin lovfestede rett.

I arbeidet med ny forskrift om skolekretsgrenser vil kommunen belyse saken bredt.

Horten kommune har politisk besluttet å endre skolestrukturen, ved å legge ned Lillås barneskole fra høsten 2025. Dette ble vedtatt som en følge av en prosess som startet med en utredning av det fremtidige behovet for barnehager og skoler i kommunen.

Det er foretatt en utredning av barnehage- og skolestruktur hvor tiltak er vedtatt i forbindelse med økonomi- og handlingsplanen.

Som følge av dette må det foretas en justering av forskriften om skolekretsgrenser. Denne skal behandles i egen politisk sak i 2024.

Knyttet til forskriftsendringen skal det gjennomføres en høringsrunde hvor berørte parter får anledning til å uttale seg. Barns beste-vurdering vil bli tatt med i høringsrunden.

Utredning av skolestrukturen i Horten kommune ble utarbeidet våren 2023 på bakgrunn av følgende vedtak i forbindelse med økonomi- og handlingsplan 2023 – 2026:

«Med bakgrunn i synkende barnetall skal det fremtidige behovet for barnehager og skoler belyses. Ulike alternativer skal beskrives. Utredningen ferdigstilles første halvår 2023.» 

Kunnskapsgrunnlaget ble sendt ut til skolenes FAU, elevråd, skoleledelse, utdanningsforbundet og skolens ansatte for innspill. Dette var ikke en høringsrunde, men ønske om innspill fra berørte parter.

I arbeidet med budsjettet for 2024 ble nedleggelse av Lillås barneskole som er beskrevet i utredningen, tatt inn i økonomi og handlingsplanen for 2024 til 2027 fra kommunedirektøren.

Forslaget til økonomi og handlingsplan har ligget ute til offentlig ettersyn med mulighet for innspill fra innbyggerne på digitalt skjema høsten 2023.

Kommunestyrets vedtak om å legge ned Lillås barneskole krever at Horten kommune vedtar ny forskrift om skolekretsgrenser. Arbeidet med ny forskrift vil starte i løpet av 2024, og vil være i henhold til krav i forvaltningsloven.

Forvaltningsloven kap VII §37 setter krav til at saken forhåndsvarsles, utredes og at interesserte parter får uttale seg. I arbeidet vil kommunen belyse saken bredt, og høre berørte parter før vedtak om ny forskrift treffes.

Utdanningsdirektoratet har publisert en regelverkstolkning om «behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012». Her beskrives saksbehandling av skolenedleggelse og forskriftsendring av skolekretsgrenser som to separate saker.

Kommunedirektøren vurderer at Horten kommunes håndtering av skolestrukturendring er i tråd med gjeldende regelverk.