Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Løfterikt fra KLP?

Oslo Economics og Storebrand har påpekt at kommunene ikke får med seg opptjent egenkapital i KLP når de flytter. KLP-sjef Sverre Thornes mener vi tar feil.

Thornes hevder at avkastningen på egenkapitalen følger med ved flytting, og at kundene får avkastning på egenkapitalen tilført sine premiefond. Det er viktig for kommunene i sitt valg av pensjonsløsning at vi får korrigert og nyansert disse påstandene.

Thornes gir i Kommunal Rapport 6. april en felles kommentar til innleggene fra Oslo Economics og Storebrand om den økonomiske betydningen for kommunene av å velge en ny pensjonsleverandør. Thornes gir lovende signaler om at KLP vil sørge for at kommuner og helseforetak som flytter til andre leverandører vil få med seg ikke bare egenkapitalen de har skutt inn, men også avkastningen på denne.

Jeg velger å tolke Sverre Thornes i beste mening, og ser fram til at KLP endrer vedtekter og praksis.

Til påstanden om at avkastningen på egenkapitalen følger med ved flytting: KLP har kommunisert til kommunene at vedtektene vil endres slik at kommunene vil få fremtidig avkastning på innskutt egenkapital med ved flytting.

Det er positivt, men han bør også fortelle kommunene og helseforetakene at de vel 20 milliarder kronene som allerede er opptjent ved årsskiftet, i henhold til dette forslaget ikke blir flyttbare, men forblir innelåst i KLP.

Thornes kan bringe realitetene på linje med retorikken ved å foreslå for generalforsamlingen i mai at all egenkapital, både innskutt og opptjent, er kommunens penger og skal følge med om man går ut.

I den andre påstanden blander Thornes kortene. Han skriver: «Historisk har avkastningen på innskutt egenkapital blitt tilført kundenes premiefond, slik at eierne har brukt pengene til å betale premie med».

Men det som tilføres premiefondet er jo avkastning på kundenes egne pensjonsmidler, og ikke selskapets egenkapital. Reglene for dette er felles for både KLP og Storebrand. I Storebrand får imidlertid ikke kundene noen regning for egenkapitalinnskudd.

Kommunene har bundet opp betydelig kapital i KLP, og de må ta regninga for å skyte inn egenkapital. Oslo Economics og Storebrand har stilt spørsmål ved hva kommunene egentlig får igjen for dette, og hvordan kommunene kan gå fram for å vurdere de ulike leverandørene opp mot hverandre.

Jeg velger å tolke Sverre Thornes i beste mening, og ser fram til at KLP endrer vedtekter og praksis, slik at kommuner og helseforetak som flytter får med seg sin andel av både innskutt og opptjent egenkapital. Jeg er sikker på at det vil få bred støtte fra både kommuner og helseforetak.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.