Unge mellom 12 og 25 år med alvorlige og sammensatte utfordringer, kan få helsehjelp og annen oppfølging fra FACT ung. Én av tre ungdommer som følges opp av FACT ung-teamene, følges også opp av barnevernet.

Unge mellom 12 og 25 år med alvorlige og sammensatte utfordringer, kan få helsehjelp og annen oppfølging fra FACT ung. Én av tre ungdommer som følges opp av FACT ung-teamene, følges også opp av barnevernet.

illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

FACT ung-team kan gi bedre oppfølging

FACT ung er et viktig helsetilbud for mange barnevernsbarn. Men knapphet på fagfolk vil gjøre det vanskelig å få på plass mange nok team.

Barn og unge som følges opp av barnevernet, har høyere forekomst av både psykiske og somatiske helseplager, og mange har også et problematisk forhold til rusmidler.

Opprettelse av flere helseteam kan føre til at de ulike teamene ender opp med å slå beina under hverandre.

Barnevernet bidrar med en rekke ulike og viktige tiltak overfor disse barna og deres familier. Barnevernet er imidlertid ikke ansvarlig for å gi helsehjelp, og nettopp derfor kan FACT ung-team være spesielt viktig for mange av disse barna.

Én av tre ungdommer som følges opp av FACT ung-teamene, følges også opp av barnevernet.

FACT ung kan tilby helsehjelp og annen oppfølging til unge (12–25 år) med alvorlige og sammensatte utfordringer. Dette er tverrfaglige, oppsøkende helseteam som kan gi oppfølging over tid. Teamene skal etableres som en forpliktende samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Målet er å bidra til kontinuitet og trygge relasjoner som opprettholdes og varer over tid. Teamene møter ungdommen der de er; hjemme, på skolen eller andre steder. De følger opp både i de særlig vanskelige periodene i livet, men også når ting går bedre.

Flere FACT ung-team sier de merker økt skolenærvær hos de unge. Mange unge gir dessuten uttrykk for at det er særlig positivt at de selv får være med og definere hva de trenger hjelp til. Andre gir uttrykk for at de har fått erfaringer med at det er mulig å få hjelp, og at teamet utgjør en stabilitet i livet deres.

FACT ung er i dag en stor nasjonal satsing. Per dags dato er det omkring 24 team i Norge, og 15 regioner har søkt forprosjektmidler, altså midler til å utrede om det er rom og behov for å opprette et FACT ung-team i et gitt område.

En kartlegging vi i Nasjonalt implementeringsteam FACT ung gjorde i vår, av 19 FACT ung-team, viste at nesten alle hadde etablerte samarbeidsavtaler med barnevernet. De få som ikke hadde det, rapporterte om tett samarbeid med barnevernet, selv om det også var noen utfordringer på veien.

I og med at både barnevernet og FACT ung-team er tjenester som er vant til å ta et overordnet, koordinerende ansvar, må de avklare seg imellom hvem som skal ha det koordinerende ansvaret i saker der begge aktører er koblet på. Det er også viktig at de kjenner til hverandres mandat og mulighetsrom.

Den siste tiden har barn i barnevernsinstitusjoner fått mye oppmerksomhet, og det med rette. De trenger langt bedre helsehjelp enn det de får i dag. Et FACT ung-team skal følge opp unge over tid. I praksis vil det si at teamet kan gi tilbud til ungdom i institusjon både forut for, under og etter institusjonsoppholdet. Dette vil gi økt kontinuitet i oppfølgingen.

Dette er likevel et fåtall av barna i barnevernet. De fleste barn og familier i barnevernet mottar ulike hjelpetiltak i hjemmet eller barnet bor i fosterhjem. Flere av disse har langvarige og sammensatte vansker, og kan ha god nytte av helsehjelp fra et FACT ung-team.

Barnevernsinstitusjonsutvalget, med støtte fra regjeringen, ønsker at det opprettes helseteam knyttet til hver institusjon. Arbeidsoppgavene som er foreslått ivaretatt av helseteamene, er arbeidsoppgaver som FACT ung-team i dag utfører.

Det er et dilemma, da både FACT ung og helseteamene regjeringen nå foreslår opprettet, trenger ressurser fra en allerede presset spesialisthelsetjeneste. Det er derfor positivt at de regionale helseforetakene som har fått i oppdrag å opprette slike helseteam, også bes om å bygge på Helsedirektoratets gjennomgang og vurdering om bruk av ambulante helsetjenester, herunder FACT ung.

Én av hovedutfordringene med å få på plass mange nok FACT ung-team i dag er knapphet på barne- og ungdomspsykiatere og psykologer i spesialisthelsetjenesten. Opprettelse av flere helseteam kan derfor føre til at de ulike teamene ender opp med å slå beina under hverandre, noe som vil være svært uhensiktsmessig.

I lys av dette er det ønskelig at regjeringen ser nærmere på i hvilken grad og under hvilke forutsetninger utbygging av FACT ung kan løse behovene helseteamene er ment å dekke, og når helseteam er en bedre løsning.