Opplæringen av kontrollutvalgene er for dårlig, og dette må KS gjøre noe med, mener Anne-Karin Femanger Pettersen. Bildet fra folkevalgtopplæring i Meråker etter siste valg, der Ivar Skei var kursleder. Foto: Magnus K. Bjørke
Opplæringen av kontrollutvalgene er for dårlig, og dette må KS gjøre noe med, mener Anne-Karin Femanger Pettersen. Bildet fra folkevalgtopplæring i Meråker etter siste valg, der Ivar Skei var kursleder. Foto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati

Kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til kontrollutvalget. Denne utfordringen må KS ta, og gi kontrollutvalget sin rettmessige plass folkevalgtopplæringen.

Et levende lokaldemokrati som kan demme opp mot antidemokratiske krefter globalt, må ha en god egenkontroll.

Stor grad av frihet fra statlig inngripen og innbyggernes rett til deltakelse i lokale myndigheters saker, er sentrale prinsipper i vår lokalforvaltning. Det har ikke vært like stort fokus på prinsippet om lokal ansvarliggjøring.

I en kronikk i Aftenposten 23. september skriver professor Bernt Hagtvet at makten bindes og gjøres ansvarlig gjennom et system der makten deles og kontrolleres. De fleste kjenner godt til systemet for maktfordeling mellom lovgivende og utøvende makt sentralt. Systemet for hvordan makten ansvarliggjøres i kommunene, er ikke like kjent.

Da kommuneloven ble vedtatt i 1992, ble det ble foretatt en kraftig reduksjon i antallet vedtak som trengte statlig godkjenning for å bli gyldige. Den interne kontrollen – eller ansvarliggjøringen – med kommunenes virksomhet ble søkt styrket ved blant annet innføringen av kontrollutvalg.

Det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale virksomheten. Kommunestyret spiller derfor en avgjørende rolle for hvilken oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen.

Et FoU-prosjekt fra KS i 2015 (nr. 154023) viste at kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til kontrollutvalget. Kommunestyrets tilsynsansvar blir sjelden satt systematisk på dagsordenen, og opplæringen av kontrollutvalget er for dårlig.

Dette har KS mulighet til å gjøre noe med når de skal i gang med folkevalgtopplæring etter valget neste høst. Det er viktig at KS tar utfordringen på alvor og gir kontrollutvalget sin rettmessige plass i opplæringsopplegget. Egenkontrollen må med i fremtidens lokaldemokrati.

Et levende lokaldemokrati som kan demme opp mot antidemokratiske krefter globalt, må ha en god egenkontroll. Her er de kommunale kontrollutvalgene avgjørende.

Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, administrasjonssjefen og revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse.

For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller. Én av oppgavene til revisjonen er å kontrollere og revidere kommunens regnskap.

Kontrollutvalget på sin side skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Blant annet derfor må kontrollutvalgets sekretariat være uavhengig av kommunens administrasjon og revisjon.

Denne høsten arbeider Kommunal- og moderniseringsdepartementet med ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Forum for Kontroll og Tilsyn vil gjøre sitt beste for å påvirke at forskriften ivaretar et godt egenkontrollsystem med klare roller. På den måten kan vi bidra til å øke innbyggernes tillit og sikre effektiv og riktig bruk av ressursene.