Kommunene bør sørge for at representantskapet er mest mulig fulltallig når viktige eierbeslutninger skal tas, mener Elen Schmedling Gimnæs. Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger
Debatt

Behold innflytelsen i interkommunale samarbeid!

Eierkommuner bør oppnevne flere varamedlemmer til representantskapet i interkommunale selskaper (IKS). Det kan forhindre at de står uten stemme ved viktige avgjørelser.

IKS-loven setter ingen øvre begrensning på antall varamedlemmer.

Vi har et spennende kommune- og fylkestingsvalg bak oss. Nå skal det pekes ut mange nye medlemmer til representantskapet i ulike interkommunale selskaper. Representantskapet er øverste myndighet i disse selskapene, og det er av stor betydning hvem som sitter der.

Medlemmene blir valgt av eierkommunenes kommunestyrer. Det vanlige er at valgperioden følger kommunevalgperioden. IKS-loven slår fast at alle deltakere skal være representert med minst én person i representantskapet. Det skal oppnevnes «minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer».

Dersom et medlem av representantskapet er forhindret fra å delta, må et valgt varamedlem møte. Det er vanlig at både medlem og varamedlem får innkalling og sakspapirer i forkant av møtene. Instruks fra kommunestyret om stemmegivning i en bestemt sak vil gjelde begge.

I valgperioden kan det oppstå spørsmål om oppmøte og deltakelse i representantskapet. Hva skjer dersom verken medlem eller varamedlem kan møte? Kan man utstyre andre personer eller representantskapsmedlemmer med fullmakt? Kan man delta via telefon, Skype eller lignende?

Medlemmer av representantskapet er gjerne folkevalgte og andre personer med flere verv og forpliktelser. Da kan det oppstå møtekollisjoner, habilitetsspørsmål og andre forhold som gjør det vanskelig å stille for både medlem og varamedlem.

Samtidig er det ikke mulig å gi fullmakt til å stemme til andre personer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger også til grunn at utgangspunktet og forutsetningen i IKS-loven er at representantskapsmøtene skal gjennomføres som fysiske møter – med medlemmene til stede.

Konsekvensen kan bli at en deltakerkommune ikke er representert på møtet, og dermed ikke kan avgi stemme. Slike situasjoner er ikke ønskelige. Det bør være en målsetting både for deltakerkommunene og selskapet at representantskapet er mest mulig fulltallig når viktige eierbeslutninger skal tas.

IKS-loven setter ingen øvre begrensning på antall varamedlemmer. KS Bedrift mener kommunestyrene bør oppnevne mer enn ett varamedlem til representantskapet i de IKS-ene kommunen deltar i. Det sikrer at kommunen alltid har en representant til stede i representantskapsmøtene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.