Grafikken syner kor høg gjeld Time har hatt i rekneskapen (blå stolpe) og kva som har vore inne i dei siste forslaga til budsjett og økonomiplan. Kjelde: SSB for rekneskapstal og dei ulike budsjettframlegga frå rådmannen.

Gjelda skal opp med meir enn 40 prosent

BUDSJETT 2016: Dårlegare tider i oljebransjen stoppar ikkje investeringane i Time. Gjelda skal opp over 40 prosent dei neste fire åra, syner budsjettforslaget frå rådmannen.

Rådmann Britt Nilsson Edland la denne veka fram forslaget til budsjett og økonomiplan for dei neste fire åra. Her legg rådmannen opp til store investeringar for å handtere at kommunen aukar i folketal. Få andre kommunar veks som Time. Sjølv med dårlegare tider i oljeindustrien tar rådmannen høgde for at tilveksten vil halde fram.

«Oljeprisen er halvert, nye prosjekt i oljesektoren vert sett på vent og vedlikehaldsprosjekt vert utsett. Spesielt i vårt distrikt har dette ført til redusert arbeidsinnvandring og folkevekst, redusert bustadbygging, dobling av arbeidsløysa og auke i sosialhjelpsutbetalingane. Det er ikkje mogleg å seia kor lenge denne utviklinga vil vara, og kommunane må bu seg på at nedgangstida kan vara i fleire år», åtvarar Edland i innleiinga til budsjettet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.