I 2018 vedtok regjeringen at den framtidige Ringeriksbanen ikke skal ha stasjon på Avtjerna ved Sollihøgda i Bærum. Nå sier kommunalminister Nicolai Astrup nei til boligbygging her, fordi kollektivtilbudet blir for dårlig. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Stenger for bilbasert boligbygging i Bærum

Kommunalminister Nicolai Astrup (H) nekter Bærum kommune å planlegge boliger i område uten kollektivtilbud.

«Områdene ikke vil bidra til en bærekraftig utvikling og er klart i strid med nasjonal og regional politikk», sier statsråden i en pressemelding fra Kommunaldepartementet.

Kommunalministeren pålegger Bærum å endre kommuneplanens arealdel, slik at et område på Avtjerna, ved E16 mellom Skui og Sollihøgda, settes av til landbruks-, natur- og friluftsformål i stedet for boliger.