Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Jeg kan ikke se at det er rettslig grunnlag for at kommunestyret kan instruere eierrepresentanten i interkommunale selskaper

Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter?

SPØRSMÅL: Kommunene har mange eierskap i svært ulike selskaper. Mange kommuner begynner etter hvert å ha gode eiermeldinger, der det gjerne står noe om intensjonen med eierskapet. Utover eiermeldinger av varierende kvalitet er eierstyringen fra kommunestyre/fylkesting lite synlig. Det kan virke som det er opp til hver enkelt eierrepresentant å vurdere hva (fylkes) kommunen skal mene om forhold som sammenslåing, oppdeling eller nedleggelse av et selskap. Spørsmålet er om kommunestyret kan instruere eierrepresentanten som møter i generalforsamlinger, årsmøter og andre eierskapsforsamlinger på sine vegne?

Lovverket sier så langt jeg har funnet ut ingenting om dette. KS’ anbefaler at kommunestyret/fylkestinget instruerer eierrepresentanten i interkommunale selskaper, men hva med eierrepresentanten i de andre selskapsformene? Det er nærliggende å regne med at det samme gjelder her, men KS har ikke anbefalt det eksplisitt. Hva sier Bernt?