Dyrt å dele Kinn kommune, ifølge rapport

En oppdeling av Kinn kommune vil gi store ekstrakostnader, konkluderer en rapport bestilt av Statsforvalteren i Vestland.

I tillegg til store ekstrakostnader vil også oppdeling av kommunen skape utfordringer med å gi innbyggerne et godt nok tjenestetilbud. En oppdeling kan også skape usikkerhet, og kanskje stoppe utvikling- og investeringsprosjekter. Det er hovedkonklusjonen i en rapport fra rådgivings- og revisjonsselskapet BDO, skriver NRK.

I 2020 ble kommunene Flora og Vågsøy i Vestland sammenslått til Kinn selv om Bremanger kommune ligger mellom. Tidligere i år søkte kommunen Kommunal- og distriktsdepartementet om å utrede deling av kommunen. Kinn begrunnet søknaden med at kommunen ikke har en optimal struktur for framtida og ville få en avklaring på om innbyggerne drar nytte av å videreføre dagens Kinn kommune.

16. mai svarte kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at deling er mulig, men at det blir dårlig tid fram til kommunevalget neste år.

I rapporten fra BDO heter det at det er tydelig omstillingsslitasje i kommuneorganisasjonen, særlig blant tjenesteledere og oppover. «Flere er bekymret for at en ny omorganisering vil påvirke motivasjonen, og det uttrykkes en risiko for at sentrale nøkkelpersoner vil kunne slutte», heter det.

Når det gjelder lokaldemokrati, mener rapporten at en kommunedeling vil kunne gi positive effekter knyttet til lokaldemokrati og innbyggernes opplevde nærhet til beslutningstakere. Det vurderes også at reisekostnader og arbeidstid brukt på reising for kommuneansatte blir mindre med to kommuner.

Det skal gjennomføres rådgivende folkeavstemning i august. Kinn kommunestyre skal behandle statsforvalterens rapport og anbefaling 7. september.