Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Et interkommunalt havnesamarbeid kan kontrolleres av kontrollutvalget i hver av deltakerkommunene

Er det havnestyret eller kontrollutvalget som er kontrollorgan for et interkommunalt havnestyre?

SPØRSMÅL: Under den gamle kommuneloven ble det på grunnlag av § 27 i denne etablert et regionalt havnesamarbeid med fire kommuner, der den ene kommunen er største eier og kontorkommune, de andre tre kommunene mindre eiere. Havnen er organisert med et havneråd som består av fire medlemmer oppnevnt av de fire kommunestyrene. Havnerådet har selv opprettet et eget havnestyre/driftsstyre som er oppnevnt av havnerådet med brukerrepresentanter.

Det er spesielt forholdet mellom kontrollutvalget i kontorkommunen (største eier) og de interne styringsorganene jeg gjerne ville ha en kommentar om. Er dette havnestyret/driftsstyret samarbeidets kontrollorgan og rapporterer sitt arbeid til havnerådet, som igjen rapporterer sitt kontrollarbeid til de fire eierkommunestyrene?