Miljødirektoratet, her ved miljødirektør Ellen Hambro, mener fjellstyrenes lovpålagte oppgaver og mulighet til å drive næringsvirksomhet vil være uforenlig med at de også utfører offentligrettslig oppsyn med egen virksomhet. Arkivfoto: Terje LienTerje Lien

Miljødirektoratet advarer mot uheldig rolleblanding

Et forslag om hvordan fjelloppsynet skal drive oppsyn fører til en uheldig rolleblanding som gjør at det kan stilles spørsmål ved oppsynets habilitet, mener Miljødirektoratet. Også Økokrim setter foten ned.

Fjelloppsyn

Det er i dag to oppsynsordninger i statsallmenningene.

Fjelloppsynet er statsallmenningenes eget oppsyn som utfører oppsyn på selvstendig grunnlag og på oppdrag fra SNO.

Statens naturoppsyn (SNO) er nasjonal og overordnet oppsynsmyndighet i Norge.

SNO håndhever offentligrettslig oppsyn, altså det oppsynet som er knyttet til etterlevelse av natur- og miljølovgivningen.

SNO ble etablert i 1997

Fjelloppsynet har vært i virksomhet siden fjelloven av 1920 ble satt i kraft.

I dag har fjellstyrene totalt cirka 100 ansatte i fjelloppsynet. Dette utgjør cirka 60 årsverk.

I 2016 kjøpte SNO oppsynstjenester fra fjellstyrene for cirka 6,8 millioner kroner.

Det er i framlegget til ny fjellov at oppgavene til fjelloppsynet utredes. I lovutvalget foreslår et flertall noe de karakteriserer som å «videreføre dagens ordning med enkelte administrative forbedringer». Det er en beskrivelse som får Miljødirektoratet til å reagere, de kaller det en «uheldig og ufullstendig beskrivelse».

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.