Trondheim katedralskole renoveres, og i dette arbeidet brukes mange ombruksmaterialer.

Trondheim katedralskole renoveres, og i dette arbeidet brukes mange ombruksmaterialer.

Foto: Trøndelag fylkeskommune
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Nytt prosjekt kan gi mer ombruk av byggematerialer

Brukte materialer blir sjelden brukt som en ressurs i nye byggeprosjekter. Nå er det i ferd med å endre seg.

I Norge rives det årlig 20.000 bygg. Dette skaper over 2,1 millioner tonn avfall (SSB 2022).

Gammel teppeflis, teglstein, takstoler, bærebjelker, vaskeservanter – nesten alt kan brukes i nye bygg hvis det passer og har rett kvalitet.

I dag er det ofte tidkrevende og kostbart å ombruke materialer.

Når et bygg skal rives, har det siden i fjor vært påbudt å kartlegge hvilke materialer som kan brukes om igjen.

Fra 2024 skal miljø vektes 30 prosent i offentlige anbud. Disse endringene vil gjøre det aktuelt for flere byggherrer og entreprenører å vurdere om ombruk av materialer egner seg i byggeprosjektene.

Den potensielle oppsiden ved ombruk er stor for miljø og økonomi. Kommunene har særlig mye å vinne på det.

I dag er det ofte tidkrevende og kostbart å ombruke materialer. Det har manglet dokumentasjon, oversikt over tilgjengelig volum og markedsplasser for kjøp og salg. I tillegg er det arealkrevende å mellomlagre materialer.

Derfor har Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt som skal gjøre ombruk både enklere og billigere. Prosjektet vil ikke løse alle utfordringene, men ta tak i det som ofte fører til høyest risiko for entreprenører.

Prosjektet har fått navnet DIPLOM (Digital plattform for ombruk av byggematerialer). Det skal utvikle en digital løsning som skal samle inn og kvalitetssikre data om byggematerialer som kan brukes om igjen.

Målet er en sirkulær byggebransje gjennom økt ombruk av byggematerialer, og ved at byggherrer får mulighet til å innarbeide ombruksmaterialer i nye og restaurerte bygg.

Løsningen som utvikles i DIPLOM, vil altså bedre dataflyten om ombruksmaterialer. Det vil bidra til mindre tidsbruk, lavere byggekostnader og mindre risikabel ombruk.

Trøndelag fylkeskommune står bak utviklingen av DIPLOM med støtte fra Innovasjon Norge. Arbeidet med å utvikle løsningen er nylig lagt ut på anbud. Anbudsprosessen gjennomføres som en såkalt innovativ anskaffelse.

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Ved å utfordre markedet og la leverandører vise hva som er mulig å få til, får fylkeskommunen en bedre og mer effektiv løsning, og mer for pengene.

Samtidig bidrar anskaffelsen til lokal og nasjonal næringsvekst, med fokus på mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

For å sikre at DIPLOM-anskaffelsen bidrar til nyskapende løsninger, har fylkeskommunen gått i partnerskap med Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), eid av NHO, KS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

LUP jobber for at offentlige virksomheter skal skape mer innovasjon gjennom sine anskaffelser. Fylkeskommunene har også fått viktig bistand og veiledning fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Flere entreprenører har allerede høstet gode erfaringer knyttet til ombruk gjennom såkalte forbildeprosjekt i forbindelse med Breeam-sertifisering og deltakelse i innovasjonsprogrammet FutureBuilt.

Samarbeid mellom offentlige og private aktører er et viktig prinsipp for innovative anskaffelser. Utviklingen av DIPLOM innebærer risiko. Derfor er det viktig at både private og offentlige aktører er med og deler på risikoen.

De private entreprenørene som deltar, har mulighet til å utvikle nye forretningsmodeller som bidrar til både bedre økonomi og mindre miljøavtrykk. På den måten kan DIPLOM gi entreprenørene et konkurransefortrinn.

Selv om mye arbeid gjenstår, er det betydelig interesse for DIPLOM. Trondheim kommune, NTNU, Oslobygg KF, Statsbygg, Forsvarsbygg, Sykehusbygg HF og Verdal kommune har status som følgepartnere. Det betyr at de følger utviklingen i prosjektet tett, og at de gjennom partnerskapet kan kjøpe løsningen.

Som byggeiere forvalter og drifter følgepartnerne til sammen ca. 10 millioner kvadratmeter bygg, tilsvarende 70.000 norske eneboliger. Store byggeiere har et stort potensial for å rive skånsomt og ombruk av materialer ved planlagt rehabilitering. Derfor er det lett å forstå at de viser interesse for DIPLOM.

Men også mellomstore byggherrer, som Verdal kommune har mye å hente. Utfordringen for små og mellomstore byggherrer er at de hver for seg har begrensede ressurser til å bygge sirkulært. Hvis de kobler seg sammen på DIPLOM-løsningen, blir det både billigere og enklere for alle.

Verdien av DIPLOM er avhengig av hvilke og hvor mange aktører som bruker løsningen. Vi oppfordrer derfor alle byggherrer og entreprenører til å kontakte oss for å følge med på prosjektet. Særlig gjelder det kommunene. Sammen er de en av landets største byggherrer.

Lykkes vi med å engasjere mange nok, og å skape en digital løsning med verifiserte data om materialer for ombruk, har vi tatt et stort steg mot en ny og bærekraftig markedsplass. Da ligger alt til rette for at byggenæringen kan oppnå gode priser og redusere risikoen ved ombruk.

Ombruk av byggematerialer til konkurransedyktige priser vil ikke være en utopi, men en naturlig del av et mer bærekraftig samfunn.