Helsetjenestene skal komme nærmere pasientene. Vi skal sammen skape det utadvendte sykehuset, skriver Nina Mevold og Camilla Dunsæd.

 Helsetjenestene skal komme nærmere pasientene. Vi skal sammen skape det utadvendte sykehuset, skriver Nina Mevold og Camilla Dunsæd.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Helsefellesskap gir reell samhandling

Vi har pasientens helsetjeneste i fokus, og stiller spørsmålet: Hva er viktig for deg som pasient?

Vi har håndtert en krevende covid-19-pandemi sammen. Vi har fått til store endringer på kort tid og et tett samarbeid om testing, analyse, smitteoppsporing og innlagte og utskrevne pasienter. Til beste for Agders innbyggere.

Både sykehus og kommune trenger å få mest mulig ut av ressursene både hver for oss og sammen.

Vi har spurt oss selv hvordan vi kunne jobbe så innovativt og sømløst under pandemien. Vi har et godt samarbeid ellers også, men under pandemien har vi sammen gjort det som krevdes av oss.

Under pandemien har vi tatt opp forhold som ikke har fungert, funnet løsninger og delt kunnskap og erfaringer. Vi tror at hovedgrunnen til at vi har fått det til er et delt utfordringsbilde. Alle medarbeidere forsto at det var nødvendig, både i kommunene og på sykehuset.

Vi spør oss hvordan vi i «fredstid» kan styrke et felles, framtidig utfordringsbilde. Det er nødvendig for å omstille oss til pasientens helsetjeneste de neste 10–20 årene.

På Agder har vi i mange år hatt et nært og godt samarbeid mellom sykehus og de nå 25 kommunene. Det har dermed passet oss godt å være en førende region i å innføre tiltakene i Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP). Vi hadde allerede et godt utgangspunkt for et velfungerende helsefellesskap. Vi hadde etablert møtearenaene som forventes av oss.

Allerede i 2019 laget vi et felles strategidokument. Den har følgende visjon: Grensesprengende samarbeid om helsetjenestene på Agder.

Visjonen sier tydelig hva vi som partnere – ikke parter – ønsker å få ut av samarbeidet. For oss er Helsefelleskapet en arena for strategiske drøftinger og prioriteringer der vi kan initiere felles utviklingsarbeid. Vi har en felles hensikt.

Visjonen forplikter. Sammen har vi pasientens helsetjeneste i fokus, og stiller spørsmålet: Hva er viktig for deg som pasient?

I pasientens helsetjeneste er det et mål at helsetjenestene skal komme nærmere pasientene. Vi skal sammen skape det utadvendte sykehuset. Det betyr at vi sammen planlegger for hvordan spesialister fra sykehus skal jobbe sammen med kommunenes helsepersonell i hjemmene til pasientene. Det skal skje fysisk i hjemmet eller gjennom digitale løsninger.

Brukerperspektivet er helt sentralt for å få dette til. De fleste ønsker å bo hjemme.

I dag samarbeider vi om pasienter som får antibiotika ved hjelp av bærbare infusjonspumper. I stedet for å ligge på sykehus fem-seks uker, bor pasienten hjemme med et tilnærmet normalt liv. Kommuner bistår ved å fylle pumpen én gang daglig.

Om ikke lenge kan en fra kommunehelsetjenesten kommunisere med sykehuslege gjennom kamera, og få støtte i behandlingen ved at legen ser og snakker med pasienten digitalt.

Vår erfaring er at tillit mellom sykehus og kommunene må være på plass for at et slikt samarbeid mellom oss skal lykkes. På bakgrunn av erfaringer og bevisstheten rundt hva som må til for å lykkes, jobbet vi sammen fram følgende verdier for Helsefellesskapet Agder:

  • likeverd, gjensidig respekt og tillit skal prege samarbeidet, og
  • åpenhet, nysgjerrighet, mot og engasjement skal legge grunnlag for synergier og samskaping.

Både sykehus og kommune trenger å få mest mulig ut av ressursene både hver for oss og sammen. Vi jobber sammen med Universitetet i Agder (UiA), som bidrar med kunnskapsgrunnlag når vi skaper gode helsetjenester for innbyggerne våre. I Agder har derfor sykehus, kommuner og universitet har en felles: Strategi for samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning for et fremtidsrettet helsetjenestetilbud i Agder 2021–2024.

I Helsefellesskapet deler vi en felles erkjennelse: Agder trenger å tiltrekke seg flere dyktige medarbeidere innen helse.

I tillegg til å lokke dem til oss ferdig utdannet, legger vi også opp til at de kan utdannes i vår region. Gjennom UiO Campus sør vil Sørlandet sykehus fra høsten 2023 utdanne egne leger. I nært samarbeid med Universitetet i Oslo etablerer vi en desentralisert medisinutdanning.

Kommunene og UiA er engasjerte samarbeidspartnere. Både sykehus og kommuner vil ha nytte av legene både under selve utdanningsløpet og etter endt utdanning.

Vi har fremdeles et betydelig arbeid foran oss for å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige helsetjenester i samarbeid mellom sykehuset og kommunene, slik vår felles Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver. Det vil fortsatt kreve mot og gjensidig tillit. Vi har en god plattform i Agder.