Ingen velgere liker politikere som krangler og snakker nedsettende om hverandre. De liker politikere som oppmerksomt lytter og viser menneskelige hensyn, skriver Leif Iversen.

Ingen velgere liker politikere som krangler og snakker nedsettende om hverandre. De liker politikere som oppmerksomt lytter og viser menneskelige hensyn, skriver Leif Iversen.

Illustrasjonsfoto: Terje Lien
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Er du til å stole på?

Det er grunn til å være bekymret når Norsk medborgerpanel melder at tilliten til norske politikere siden 2018 er tydelig svekket.

Som kommunepolitiker fikk du ved siste valg et tillitsvotum fra dine velgere. Men hvor bevisst er du på å forvalte denne tilliten, og vet du hva velgerne mener er de viktigste driverne for å bygge tillit?

I hjertet av ethvert velfungerende liberalt demokrati ligger en verdifull egenskap som er avgjørende for dets vitalitet: tillit.

Til forskjell fra omdømme, har tillit et utenfra-og-inn-perspektiv.

I Norge, et land kjent for sin høye grad av sosial tillit og sterke demokratiske tradisjoner, er dette prinsippet særlig fremtredende. Men i takt med en stadig mer kompleks verden, der utfordringene blir større og mer sammensatte, er det essensielt ikke å ta denne tilliten for gitt – særlig på det lokale plan.

Det er derfor grunn til å være bekymret når Norsk medborgerpanel melder at tilliten til norske politikere siden 2018 er tydelig svekket. For tilliten til politikere og våre samfunnsinstitusjoner er helt avgjørende for å kunne drive samfunnet på en effektiv og bærekraftig måte.

I norske kommuner, hvor politikk og administrasjon opererer nærmest innbyggerne, er tilliten til lokale politikere og kommuneadministrasjonen ikke bare viktig, den er fundamentalt nødvendig.

For det første er tillit drivkraften bak borgernes engasjement og deltakelse i lokaldemokratiet. Når innbyggere har tro på at deres lokale ledere handler i fellesskapets beste, øker sannsynligheten for at de vil engasjere seg i politiske prosesser, delta i valg og bidra konstruktivt til lokalsamfunnet. Dette engasjementet er avgjørende for at lokaldemokratiet ikke bare skal overleve, men også blomstre.

For det andre er tillit et nøkkelelement i effektiv politikkutforming og -implementering. Når det råder en gjensidig tillit mellom innbyggere og deres representanter, blir samarbeidet mer fruktbart. Politiske beslutninger, selv de som kan være upopulære, er lettere å akseptere og implementere når befolkningen har tiltro til at beslutningene er tatt på et informert og rettferdig grunnlag.

Tillit er også avgjørende for sosial kapital – de usynlige båndene som knytter et samfunn sammen. I kommuner hvor tilliten er høy, ser vi ofte sterkere fellesskap, lavere kriminalitetsrater og høyere livskvalitet. Dette skaper et positivt miljø som fremmer vekst og innovasjon, både sosialt og økonomisk.

For å forstå hvordan man kan bygge tillit, er det helt avgjørende å definere nærmere hva det egentlig betyr. Tillit handler om å stole på andres evne og vilje til å ta gode avgjørelser på våre vegne. Tenk bare på situasjonen når du første gangen leverte dine barn i en barnehage. De er det mest dyrebare du har, samtidig som du tar sjansen på at vilt fremmede nå skal passe på dem. Da snakker vi tillit, da.

Til forskjell fra omdømme, har tillit et utenfra-og-inn-perspektiv. Det er perspektivet til interessentene eller velgerne som er det sentrale, ikke hvilket omdømme du selv mener du har. Tillit er også langt mer langsiktig bindende og krever at du er villig til å gjøre deg sårbar for andre.

Men hvordan kan tilliten bevares og styrkes i norske kommuner? I Tillitsanalysen fra 2022, hvor 3.000 nordmenn er spurt om driverne for tillit, sier de at tre ting er de viktigste for å bygge tillit.

For det første gjelder det å behandle andre med respekt, inkludert politiske motstandere. Ingen velgere liker politikere som krangler og snakker nedsettende om hverandre. De liker politikere som oppmerksomt lytter og viser menneskelige hensyn.

For det andre liker innbyggerne politikere som er åpne og ærlige, også om feil som blir begått – og som er åpne for konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger. Men som også er proaktive og tilgjengelige i formidlingen av enkle og vanskelige saker.

For det tredje er innbyggere opptatt av kvalitet og verdier, ikke minst i utviklingen av kommunens tjenestetilbud, og at kommunen aktivt opptrer på en måte som fortjener andres respekt.

Det sies at tillit kommer til fots og forsvinner til hest, implisitt at det er vanskelig å bygge opp, men lett å rive ned.

Det er vår felles oppgave – som innbyggere, politikere, og offentlige tjenestemenn – å pleie dette fundamentet. For i et liberalt demokrati som Norge, er tillit ikke bare en luksus; det er selve limet som holder vårt samfunn sammen.