Helsedirektoratet har nå kommet med en nyttig avklaring av spørsmålet om personsikkerhet ved bassenganlegg, skriver Henrik Lande.

Helsedirektoratet har nå kommet med en nyttig avklaring av spørsmålet om personsikkerhet ved bassenganlegg, skriver Henrik Lande.

Foto: Aftenposten / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Badevakt er ikke et absolutt krav

Den som eier eller driver et bassenganlegg har ansvar for oppsikt med personsikkerheten, men det er ikke et absolutt krav om badevakt.

Bassengbadforskriften § 9 oppstiller krav til sikkerhet som gjelder for alle som eier eller driver et basseng tilgjengelig for allmennheten. Den ansvarlige skal sørge for at personell som holder oppsikt med personsikkerheten, har tilstrekkelig opplæring.

Hvorvidt det er påkrevd med badevakt, beror på en konkret vurdering av risiko.

Det er også krav om driftsrutiner for tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten. Forskriften sier imidlertid ikke at bassenget skal være bemannet med badevakt i hele åpningstiden.

Harris Advokatfirma gjorde en vurdering av regelverket i 2023 på vegne av Modalen kommune. Konklusjonen var at det ikke foreligger et absolutt krav om badevakt, forutsatt at nødvendige tiltak for å minimere risiko er iverksatt.

På grunn av uklart regelverk og begrenset veiledning i de rettslige kildene sendte vi en henvendelse til Helsedirektoratet. Direktoratet har nå kommet med en nyttig avklaring.

I svaret gir direktoratet støtte til vår vurdering og konklusjon om at forskriften «ikke oppstiller et absolutt krav om bemanning i hele bassengets åpningstid».

Videre skriver direktoratet at tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten «må vurderes konkret basert på en risikovurdering, der anleggets brukergrupper, antall brukere og bassengbadets utforming må vurderes.»

Direktoratet understreker at utfallet av denne vurderingen i mange tilfeller vil være at én eller flere badevakter er nødvendig. Men hvorvidt det er påkrevd med badevakt, beror på en konkret vurdering av risiko.

Etter avklaringen fra Helsedirektoratet, vurderer Harris Advokatfirma at følgende generelle plikter gjelder for ivaretakelse av personsikkerheten ved basseng som er tilgjengelig for allmennheten:

  • Det må utføres en konkret risikovurdering basert på antall brukere, bassengets utforming og bassengets brukergruppe
  • På bakgrunn av risikovurderingen må det iverksettes tiltak for å sørge for at oppsikten med personsikkerhet er tilfredsstillende til enhver tid.
  • Det må utarbeides driftsrutine for ivaretakelse av personsikkerheten og rutinen må inngå i virksomhetens internkontrollsystem.
  • Før bassenget tas i bruk, og ved endringer av driften, skal det sendes melding til kommunen med vurdering av bl.a. sikkerhet (bassengbadforskriften § 6).

Ved svømmeundervisning i grunnskolen er det krav om minst én voksen tilsynsansvarlig per 15 elever. Forskrift til opplæringsloven § 12–1 beskriver nærmere hvilke krav som gjelder for skoler.

Krav til utforming av selve badeanlegget og opplæring av badevakter følger av bassengbadforskriften kapittel 3 og 4.