Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Smittevernloven gir kommunene vide fullmakter til å forby sammenkomster, skriver Jan Fridthjof Bernt.

Vide fullmakter til å begrense sammenkomster

Hva er hjemmelen for å forby arrangementer?

SPØRSMÅL: Hvilke fullmakter har kommunene til å sette i verk inngripende tiltak for å forebygge spredning av koronasmitte, hva må vedtas som forskrift og på hvilken måte? Jeg tror at Oslo for eksempel har vedtatt forskrift for å forby store arrangementer, men jeg vet ikke hvordan. Tror ikke det har vært bystyremøte.

SVAR: Jeg er ikke ekspert på dette og har ikke sett vedtaket, men mener at grunnlaget for et slikt forbud må være smittevernloven § 4–1 som gir kommunestyret vide fullmakter, blant annet til å vedta «forbud​ mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet» og «stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der». Dette kan delegeres blant annet til byrådet. Hvis ikke det foreligger et delegeringsvedtak som dekker dette, har byrådet etter § 3–7 i sitt reglement «myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken». Vedtaket må da legges fram for kommunestyret i neste kommunestyremøte.