Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Det at fylkesmannen underkjenner budsjettet, er ikke nok til at kommunestyret kan vedta at kommunen skal slutte å betale regninger.

Kommuner kan ikke gå konkurs

Budsjettet er i ubalanse, kan kommunestyret vedta betalingsinnstilling?

SPØRSMÅL: Fylkesmannen har opphevet 2020-budsjettet i vår kommune fordi det er i «formell ubalanse» med nesten 12 millioner kroner. I 2019 var merforbruket ca. 10 millioner kroner. Det samlede underskuddet nærmer seg 40 millioner kroner. Kommunen medgir i tillegg at noen av budsjettpostene er ulovlig lave fordi de ikke gir rom for å dekke lovhjemlede minstekrav til nødvendig bistand til livsopphold og forsvarlige tjenester.

Et medlem av kommunestyret foreslår at det treffes vedtak etter bestemmelsen i kommuneloven der det står: «Når en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget selv å treffe vedtak om betalingsinnstilling. Melding om slikt vedtak skal straks sendes departementet».