Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Nytt varamedlem må velges

Når første vara rykker inn, rykker da andre vara opp?

SPØRSMÅL: Kommunestyret fritar etter søknad et fast medlem av et utvalg for vervet der, og velger inn et nytt medlem etter forslag fra gruppen som sto bak listen hun ble valgt inn fra, slik det er fastsatt i kommuneloven § 7-10 fjerde avsnitt, første setning, jf. siste avsnitt.

Det nye medlemmet som velges, er første varamedlem på den samme listen. Skal det da velges nytt første varamedlem, eller rykker andre varamedlem og de andre på varamedlemslisten opp et hakk?