Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: – Meget langt fra mønstergyldig lovgivningsteknikk

Er vervet som leder av representantskapet i et IKS et kommunalt tillitsverv?

SPØRSMÅL: I kommuneloven § 8–4 er det fastsatt at «Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid».

I vår kommune har vi tolket regelverket slik at samtlige representantskapsmedlemmer interkommunale selskaper er omfattet av denne bestemmelsen – også lederen, og at ny lov ikke medførte endringer her. Dette er i tråd med en uttalelse fra departementet fra 2015, og merknaden til bestemmelsen i proposisjonen til loven (Prop 46 L, 2017-2018) fastslås helt kort at «Bestemmelsen viderefører reglene i gjeldende kommunelov § 42. Det er kun foretatt enkelte språklige justeringer i lovteksten.»