Riksrevisor Per-Kristian Foss (t.h.) er kritisk til samarbeidet mellom Bufetat og det kommunale barnevernet. Da rapporten ble offentliggjort, stilte også prosjektleder Knut Jervell Steinfeld (t.v.) og prosjektleder Knut Matre. Foto: Hanne Wien

Gir Bufetat skyld for barnevernsrot

Riksrevisor Per-Kristian Foss laster Bufetat for at samarbeidet med det kommunale barnevernet ikke fungerer.

14 år er gått siden Bufetat overtok ansvaret for barnevernet og familievernet fra fylkeskommunene. Torsdag offentliggjorde Riksrevisjonen en rapport som viser at samarbeidet mellom Bufetat og det kommunale barnevernet ikke virker etter hensikten.

Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er en norsk statlig etat under Barne- og likestillingsdepartementet. 

Etaten ble opprettet 1. januar 2004 og er organisert i fem regioner med hovedkontor i Oslo. Bufetat har oppgaver innenfor barnevern, familievern, adopsjon og ungdomsinformasjon.

Bufetat har etter anmodning fra kommunen en plikt til å bistå barneverntjenesten med plassering av barn utenfor hjemmet.

Bufetat skal sørge for at det til en hver tid finnes et tilstrekkelig antall fosterhjem og institusjonsplasser, samt at tilgjengelige plasser er tilstrekkelig differensiert og tilgjengelig til rett tid.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.